Romanya

Temel Sosyal Göstergeler

Resmi Adı Romanya
Nüfus 19,8 milyon
Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca
Din Ortodoks (%87), Protestan (%6,8) Katolik (%5,6), Diğer (%0,6)
Yüzölçümü 238 391 Km2
Başkent Bükreş
Başlıca Şehirleri

(1000)

Bükreş (1 931), Yaş (Iasi) (317), Timisoara (304), Köstence (Constanta) (306),

Cluj-Napoca (306), Craiova (301), Galati (297), Braşov (281)

Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis
Başbakan Dacian Ciolos
Para Birimi Lei

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Romania Country Forecast (Nisan 2016)

Coğrafi Konum

Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, gelişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça şanslıdır.

19,7 milyonluk nüfusu ve 238 391 kilometrekarelik yüzölçümü ile Avrupa’nın güney doğusunda yer alan Romanya, Bulgaristan (608 km), Macaristan (443 km), Moldova (450 km), Sırbistan (476 km) ve Ukrayna (531 km) ile sınıra sahiptir.

Başkenti Bükreş olan ülkenin diğer önemli şehirleri Köstence, Yaş, Timisoara, Cluj-Napoca, Galati, Braşov ve Craiova’dır.

 

Siyasi ve İdari Yapı

Romenler, diğer Latin ulusları gibi M.S. ilk 1 000 yıl içinde ortaya çıkmış ve Trakyalı ataları olan Hint-Avrupa köklü “Dacia”lılar ile aynı bölgede yaşamışlardır. Bugün Romenler Doğu Roma dünyasının yegane temsilcisidir ve Romence de İspanyolca, İtalyanca ve Fransızcanın yanında başlıca Latin kökenli dillerden birisidir.

İlk kez 1859 yılında Wallachia ve Moldavia Prensliklerinin birleşmesi ile doğan Romen ulus devleti, 400 yıl kadar Osmanlı egemenliğinde kalmış ve 1878 yılında resmi bağımsızlığını ilan ederek üç yıl sonra da bir krallık haline gelmiştir. Ancak söz konusu krallık, Romen nüfusun sadece bir kısmını kapsamış, 3 milyon kişi Macaristan yönetimindeki Transilvanya’da, 2 milyon kişi Rusya kontrolündeki Bessarabia’da ve küçük gruplar da Bulgaristan’a ait bulunan Dobruca bölgesinde kalmışlardır. Krallığın,Romanyalıların tamamını bir yönetim altında toplama hedefi, ancak I. Dünya Savaşı’nın ardından 1918 yılında Transilvanya, Bessarabia, Bukovina ve güney Dobruca bölgelerinin Romanya ile birleşmesi ile gerçekleştirilmiştir. Böylelikle ülke bir anda iki misli büyümüş, ancak bu yeni bölgelerin ekonomik gelişmesi, ya da tam anlamıyla entegre olması sağlanamamıştır.

II. Dünya Savaşı sonrası ülke, diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi Sovyet egemenliği altına girerek komünist rejimi benimsemiştir. 1945 yılında Sovyetler Birliği destekli Romanya Komünist Partisi (RCP) yönetimi ele geçirmiş, 1947 yılı sonunda da Kral Michael tahttan çekilerek ülke Romanya Halk Cumhuriyeti adını almıştır.

1950’li yıllarda Moskova ile bağları zayıflasa da, Gheorghe Gheorghiu-Dej yönetimindeki RCP, Stalinist ekonomi politikalarının tamamını uygulamıştır. 1965 yılında yönetimi devralan Nikolae Çavuşesku (Ceausescu) devlet konseyi başkanı olmuş, ülkenin adı Romanya Sosyalist Cumhuriyeti olarak değişmiştir. Gizli polis teşkilatının da desteğiyle Çavuşesku olağanüstü bir kişisel güç kazanmış, özellikle 1980’li yılların sonlarına doğru ülke yönetiminin bütün kilit noktalarına Çavuşesku’nun aile üyeleri ve arkadaşları yerleştirilmiştir.

Doğu Avrupa ülkelerinde komünist rejimlerin sarsıldığı 1989 yılı sonlarında, ülkenin Timoşoara kentinde rejime karşı ilk tepkiler başlamış, bastırılan gösterilerin Bükreş’e sıçraması ile birlikte olaylar hızla gelişmiş, 25 Aralık 1989’da Nikolae Çavuşesku ile eşi idam edilmiştir.

Tüm ülkeye yayılan ayaklanmalar sonucu, Ulusal Kurtuluş Cephesi (National Salvation Front) sosyalist rejime son vermiş, 1990 yılında da serbest seçimler yapılarak ülkede çok partili demokratik sisteme geçilmiştir. Romanya, halen çok partili parlamenter sistem ve Senato ile Millet Meclisinden oluşan iki meclis ile yönetilen demokratik bir Cumhuriyettir.

Nüfus ve İşgücü Yapısı

1990 yılından beri, gerek dışarıya göç, gerekse artan ölüm ve azalan doğum oranları nedeniyle, Romanya’nın nüfusu sürekli azalma kaydetmiştir. 1990 yılında 23,21 milyon kişi olan ülke nüfusu, 2016 yılında 19,8 milyon kişiye kadar düşmüştür.

Ülkenin nüfus azalışında doğal sebeplerin yanı sıra göç de önemli bir faktörü oluşturmaktadır. Nüfusun azalmış olmasına, yurtdışına çalışmaya gidenlerin önemli ölçüde sebep olduğu tahmin edilmektedir. Diğer taraftan Uluslararası Göç Örgütü, yurtdışında çalışmakta olan Romen sayısını 2 milyon kişi olarak belirtmektedir ki bu rakam da yetişkin nüfusun yaklaşık %10’luk kısmına karşılık gelmektedir. 1990’lı yıllarda başlayan dış göçün başlangıçtaki hedef ülkeleri Yugoslavya ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkeleriyken bugün Almanya, İtalya, İspanya gibi Batı Avrupa ülkeleri ve İsrail en fazla tercih edilen yabancı ülkeler haline gelmiştir.

Ülkenin nüfusunun %89,5’i Romenlerden oluşmaktadır. Ülkede resmi olarak Macarlar (%6,6), Çingeneler (%2,5) ve Almanlar (%0,5) da dahil olmak üzere 13 azınlık grubu mevcuttur.

Romanya halkının yaklaşık %96’sı okur-yazardır. Nüfusun ortalama yaşı 39,7 olan Romanya, Batı Avrupa ülkelerine göre daha genç bir nüfusa sahiptir. Bununla beraber, azalan doğum oranı, bu durumun değişeceğine ve gelecek 10 yılın sonuna doğru, ülkedeki yaşlı nüfusun çalışma yaşındaki nüfusa bağımlılık oranının yükseleceğine işaret etmektedir. Ülkede 14 yaş altı nüfusta azalma gözlenirken, 65 yaş üstü nüfus ise artmaktadır. Bu durumun, emeklilik, sosyal sigorta ve sağlık sistemi üzerinde bir baskı oluşturması beklenmektedir.

Komünist sistemin yıkılmasının ardından, ülkenin işgücü yapısı ve büyüklüğü de önemli ölçüde değişiklik göstermiştir. Özellikle 1990’lı yıllarda kayıt dışı ekonominin büyümesi ile işgücü ile ilgili güncel ve doğru bilgi temin etmek ve bu bilgileri yorumlamak zorlaşmıştır.

Ülkede kayıtlı işsizlik Aralık 1999’da en yüksek seviyeye çıkarak toplam işgücünün %11,8’i düzeyine ulaştıktan sonra 2016 yılı itibariyle % 6 düzeyine kadar gerilemiştir.

İşsizler, emekliler, kırsal kesimde çalışan ücretliler, düşük ücretli işlerde çalışıp büyük kentlerde yaşayan büyük aileler ile Moldova sınırındaki bölgelerde ve daha az gelişmiş olan kuzeydoğu bölgelerinde yaşayan kesimler, ülkede yoksulluktan en fazla zarar gören nüfusu oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde diğer AB ülkelerine yönelik göçün tahmin edilememesi işgücü ile ilgili olarak belirsizlik yaratmaktadır. 2014 yılı itibariyle diğer AB ülkeleri tarafından Rumen işgücüne yönelik uygulanan geçici kısıtlamaların sona ermesi de ülkeden kalifiye işgücünün göçünü artıracak unsurlardan biridir.

GENEL EKONOMİK DURUM

Temel Ekonomik Göstergeler

2015a 2016a 2017b 2018b 2019b 2020b 2021b 2022b

GSYİH

(Cari Fiyatlar -milyar $)

177,52

187,59

204,94

233,49

251,98

268,67

284,8

288,13

GSYİH Büyüme

(Sabit Fiyatlar -%)

3,94

4,82

5,5

4,4

3,79

3,29

3,3

3,28

Kişi Başına Düşen GSYİH

(Cari Fiyatlar –  $)

8.934

9.493

10.372

11.817

12.754

13.600

14.417

14.587

Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort, %)

-0,6

-1,56

1,1

3,31

3,19

2,8

2,64

2,52

Nüfus (Milyon)

19,87

19,76

19,76

19,76

19,76

19,76

19,75

19,75

Cari İşlemler Dengesi (milyar $)

-2,2

-4,39

-6,13

-6,78

-7,19

-7,66

-7,98

-8,41

Kaynak: IMF, Ekim 2017, a Gerçekleşen,  b Tahmin  

Ekonomik Yapı

Avrupa’nın güney doğusunda yer alan ve Polonya’nın ardından Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük ikinci pazarı durumunda olan Romanya’da, sanayileşme sürecine girilmesiyle birlikte güçlü bir kırsal göç gerçekleşmiştir

II. Dünya Savaşı’ndan ağır yaralarla çıkan Romanya, ekonomisini kalkındırmak için büyük bir mücadele dönemine girmiştir. Aralık 1989 Devrimi’nden sonra serbest piyasa sistemine adapte olmaya başlayan Romanya, iktisadi gelişme amacıyla dış ticarete önem vermiştir. Ayrıca, yine bu amaçla pek çok reformlar yapılmıştır.

Kısa sürede hisselerinin çoğu devlet kontrolü altında bulunan bütün kuruluşların hızlı ve şeffaf bir biçimde özelleştirilmesi ve vatandaşların hayat standardının yükseltilmesi yönünde politikalar uygulamaya konulmuştur. Bu reformlar özellikle, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi uluslararası oluşumlar tarafından desteklenmiştir. Bu önemli gelişmelerle beraber 1 Ocak 2007 itibarıyla ülkenin Avrupa Birliği tam üyesi olması, Romanya’yı Avrupa’nın cazip ülkelerinden biri haline getirmiştir.

Ülke ekonomisinin karşı karşıya olduğu çeşitli problemler bulunmaktadır. Ülkede kayıt dışı ekonomimin büyük olması, vergi sistemine düşük oranda katkı sağlayabilen kırsal nüfusun yüksek olması, vergilerin düzenli olarak toplanamaması gibi sorunlardan dolayı vergi gelirleri yeterli düzeye ulaşamamaktadır. Bu nedenle eğitim, sağlık, refah, altyapı ve güvenlik harcamaları yeterli düzeyde gerçekleştirilememektedir. Romanya Doğu Avrupa ülkeleri arasında en düşük kişi başı gelire, çevre standartları açısından en düşük seviyeye, en yüksek ödenmemiş vergi borçlarına ve en düşük eğitim harcamasına sahiptir. Ülkenin Euro Bölgesi ile kurmuş olduğu sıkı ticari ve mali bağlar, ekonomisini bu bölgedeki gelişmelere karşı riskli hale getirmektedir.

Ekonomi Politikaları

Ülkede 2000’li yıllarda yaşanan hızlı büyüme, ekonomik değerlerdeki yükselişler ve AB üyeliği sonrası bu trendin devam etmesi sürecinde 2007 yılında % 6,3 2008 yılında ise% 7,3 gibi AB ortalamalarının üzerinde GSYİH büyüme oranları yakalanmış fakat 2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz nedeniyle bu süreç kesintiye uğramıştır. 2009 yılında % 6,6’lık bir küçülme sonrası 2010 yılında bir miktar toparlanma gözlenmiş olmakla birlikte küçülme oranı % 1,6 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılına gelindiğinde Romanya GSYİH % 3,9 oranında büyüme göstermiştir. 2016 yılında gerçekleşen büyüme oranı % 4,8’dir. Ülke GSYİH’sı 2008 yılında zirve noktası olan 204,3 milyar dolara ulaşmış fakat bu oran kriz sonrası 2011 yılında 185 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 itibariyle söz konusu büyüklük 177 milyar dolar, 2016 yılında ise 187 milyar dolar olmuştur. GSYİH’daki büyüme oranı ihracata ve yerel talebe bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Ülkedeki maliye politikaları vergi oranlarını azaltırken vergi tabanının genişletilmesi, vergi kaçakçılığının önlenmesi, IMF ve AB üzerinde anlaşılmış olunan konsolide bütçe hedeflerine ulaşılmasını kapsamaktadır.

 

Ekonomik Performans

Euro Bölgesi’nde yaşanmakta olan krizin Romanya’nın makroekonomik değerleri üzerindeki etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Romanya ihracatının %70’inden fazlasını AB’ne gerçekleştirmektedir. Banka varlıklarının yaklaşık % 82’si AB ülkelerinde yerleşik bankalara aittir. AB’nde yaşanan kriz Rumen ekonomisini etkilemeye devam etmekte, yabancı firmala Romanya’da yatırım gerçekleştirme konusunda çekimser kalmaktadırlar. Ülkenin 2017-2020 döneminde ise ortalama büyüme oranının % 3,4 civarında olması öngörülmektedir.

Romanya’nın AB fonlarından faydalanma miktarının önümüzdeki dönemde diğer yıllara göre daha fazla olması beklenmektedir. bu durumun da ülke ekonomisinde olumlu bir etki yaratacağı tahmin edilmektedir. 2014- 20 yılları için Romanya’nın kullanabileceği fon miktarı 22 milyar € düzeyindedir. Ayrıca tarım sektörü için fon miktarı ise 17,5 milyar €’dur.

Ülkedeki enflasyon oranı 2015 yılı için % -0,6 iken 2016 yılı için tahmini % – 1,6’dır. 1 Ocak 2016 yılında KDV oranının % 24’den % 20’ye düşmesinin enflasyon oranını etkilemesi beklenmektedir. Enflasyonun 2017 itibariyle ise % 1,3’e yükselmesi beklenmektedir. 2018-2020 yılları için ise % 2,7 yıllık ortalama enflasyon beklentisi söz konusudur.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

 

EIU’e göre 2016 yılında Romanya’da gerçekleşen doğrudan yabancı yatırım miktarı 3,9 milyar dolar iken söz konusu yıl itibariyle ülkedeki toplam doğrudan yatırım stoğu miktarı 76,9 milyar dolardır.

Doğrudan Yabancı Yatırım İstatistikleri, milyon Dolar

Veriler

2012a

2013a

2014a

2015a

2016a

2017b

2018b

2019b

2020b

2021b

Ülkeye giren DYY

3,0

3,9

3,9

4,3

5,4

4,6

4,5

4,8

5,0

5,0

Ülkeye giren DYY

( % GSYİH)

1,8

2,0

1,9

2,4

2,9

2,4

2,1

2,0

1,9

1,8

Ülkeye giren DYY (Gayrisafi sabit sermaye yatırımlarındaki payı, %)

6,5

8,1

8,0

9,8

12,6

10,4

9,4

9,2

8,9

8,2

Ülkeden çıkan DYY

0,2

0,1

-0,3

-1,0

-1,0

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

Net DYY

3,3

3,9

3,6

3,3

4,3

4,3

4,2

4,5

4,7

4,7

DYY stoğu

76,6

84,1

76,0

73,3

76,9

81,5

86,0

90,8

95,8

100,8

Kişi başına DYY stoğu ($)

3.797

4.191

3.805

3.686

3.890

4.143

4.394

4.662

4.943

5.226

DYY stoğu (% GSYİH)

44,6

43,9

38,1

41,3

41,0

41,7

39,8

38,4

36,9

35,5

Ülkeye giren DYY açısından dünyadaki payı (%)

0,12

0,16

0,21

0,17

0,26

0,19

0,20

0,21

0,21

0,20

DYY stoğu açısından dünyadaki payı (%)

0,35

0,37

0,31

0,28

0,27c

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

Kaynak: EIU-2017 Temmuz,  a EIU Gerçekleşen,  b EIU Tahmin, c EIU Öngörüsü    

 

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İhracat

40.621

49.413

61.339

57.904

65.881

69.878

60.605

63.540

İthalat

54.256

62.007

74.663

70.259

73.452

77.889

69.858

74.551

Hacim

94.877

111.420

136.002

128.163

139.333

147.767

130.463

138.091

Denge

– 13.635

-12.594

-13.324

-12.355

-7.570

-8.011

-9.253

-11.011

Kaynak: TradeMap

 

 

 

İhracatında Başlıca Ürünler

 

İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon Dolar)

GTİP No.

Ürünler

2014

2015

2016

2015/2016

% Değişim

Genel Toplam

69.878

60.605

63.540

5

1

8708

Kara taşıtları için aksam, parçaları

5.267

4.951

5.910

19

2

8544

İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik k

3.842

3.648

4.163

14

3

8703

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları

3.974

3.233

3.175

-2

4

8537

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar

1.080

1.383

1.847

34

5

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

3.243

2.022

1.789

-12

6

9401

Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları

1.702

1.524

1.596

4,8

7

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

1.607

1.378

1.440

4,5

8

1001

Buğday ve mahlut

1.281

769

1.263

64

9

8517

Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar

1.264

1.118

1.178

5,3

10

8414

Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör

1.110

1.016

1.044

2,8

11

2402

Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar

926

1.018

821

-19

12

1005

Mısır

991

1.067

772

-28

13

8536

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı

872

735

771

4,9

14

8482

Her nevi rulmanlar

851

741

754

1,7

15

3004

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

1.069

888

720

-19

16

8901

Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar

692

755

716

-5

17

6403

Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb kösele

941

715

692

-3

18

9403

Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları

672

619

669

8

19

6204

Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.

829

696

657

-6

20

6203

Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.

725

614

618

0,7

21

1205

Rep/kolza tohumları

453

333

609

83

22

8407

Alternatif-rotatif kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı motorlar

675

573

582

1,5

23

8512

Kara taşıtlarının aydınlatma, sinyal vb tertibatı, cihazları

389

423

563

33

24

8516

Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler)

543

482

550

14

25

1206

Ayçiçeği tohumu

591

502

539

7,4

26

4407

Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalın >=6 mm

919

698

535

-23

27

8413

Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri

424

458

526

15

28

8409

İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları

381

401

452

13

29

7208

Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. Fazla

470

463

422

-9

30

4410

Yonga pano vb. Levhalar

530

426

422

-1

31

9032

Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazları

193

246

419

70

32

7304

Demir/çelikten (dökme hariç)dikişsiz tüp, boru, içi boş profil

747

546

410

-25

33

8418

Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları

409

392

394

0,5

34

6406

Ayakkabı aksamı, iç taban, topuk rampası, getr, tozluk, dolak vb

444

351

373

6,3

35

8479

Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar

226

353

365

3,4

36

4016

Vulkanize kauçuktan diğer eşya

337

320

346

8

37

2716

Elektrik enerjisi

423

446

329

-26

38

7326

Demir/çelikten diğer eşya

308

289

322

12

39

6206

Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs.

330

301

298

-1

40

3926

Plastikten diğer eşya

237

246

291

18

Kaynak: TradeMap

 

 

İthalatında Başlıca Ürünler

 

İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon Dolar)

GTİP No.

Ürünler

2014

2015

2016

2015/2016

%

Değişim

Genel Toplam

77.889

69.858

74.551

7

1

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları

3.029

2.820

2.996

6,2

2

3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

2.873

2.400

2.561

6,7

3

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)

4.796

2.518

2.294

-8,9

4

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları

1.433

1.452

1.878

29

5

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar

1.704

1.560

1.672

7,2

6

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik k

1.577

1.487

1.664

12

7

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı

1.092

1.049

1.201

14

8

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

1.540

1.210

1.015

-16

9

8542 Elektronik entegre devreler

867

841

1.013

21

10

3926 Plastikten diğer eşya

839

765

865

13

11

8701 Traktörler

591

573

712

24

12

7326 Demir/çelikten diğer eşya

644

612

657

7,3

13

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri

699

631

649

2,9

14

8538 Elektrik kontrol/dağıtımı için tablo, konsollar, masalar vb. Diğer mesnetler

606

595

613

3,2

15

8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör

819

610

558

-8,5

16

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

421

428

540

26

17

8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler

385

361

461

28

18

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri

415

436

445

1,9

19

8534 Baskı devreler

316

337

440

30

20

8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri

107

343

433

26

21

7408 Bakır teller

539

474

431

-9

22

8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları

387

381

430

13

23

8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar

418

433

424

-1,9

24

‘8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil

475

423

417

-1,5

25

8408 Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu)

387

397

405

2,1

26

4107 Sığır ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış deri ve köselesi

521

419

395

-5,8

27

3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici

394

361

391

8,6

28

7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. Den geniş)

422

358

381

6,4

29

0203 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

378

328

380

16

30

5407 Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar

424

385

379

-1,6

31

6406 Ayakkabı aksamı, iç taban, topuk rampası, getr, tozluk, dolak vb

475

369

373

0,9

32

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler

364

351

372

5,9

33

5903 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat

344

369

366

-0,8

34

8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler

407

386

366

-5,3

35

8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. Eşya

342

318

354

11

36

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler vb (ilk şekilde)

385

346

352

1,7

37

7318 Demir/çelikten cıvata, somun, tavan halkası, vida, perçin, pim vb.

351

322

347

7,6

38

8482 Her nevi rulmanlar

326

287

342

19

39

3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler

467

342

341

-0,2

40

9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları

284

277

336

21

Kaynak: TradeMap

 

 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti

 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (Milyon Dolar)

Ülkeler

2014

2015

2016

2015/2016

%

Değişim

1 Almanya

13.441

11.970

13.666

14

2 İtalya

8.333

7.561

7.274

-4

3 Fransa

4.733

4.125

4.591

11

4 Macaristan

3.536

3.259

3.293

1,1

5 İngiltere

2.860

2.642

2.750

4,1

6 Bulgaristan

2.359

2.022

2.027

0,3

7 Türkiye

3.162

2.391

1.966

-18

8 İspanya

1.841

1.754

1.906

8,6

9 Polonya

1.738

1.625

1.833

13

10 Çek Cumhuriyeti

1.570

1.515

1.677

11

11 Hollanda

1.797

1.535

1.608

4,8

12 Avusturya

1.654

1.519

1.508

-1

13 Belçika

1.188

1.092

1.219

12

14 Slovakya

1.237

1.068

1.109

3,8

15 Rusya Federasyonu

1.949

1.102

1.074

-3

16 ABD

1.303

1.166

992

-15

17 Yunanistan

981

799

845

5,7

18 Moldova

1.105

820

829

1,1

19 Sırbistan

830

726

738

1,7

20 Çin

759

582

680

17

21 İsveç

620

555

600

8

22 Mısır

794

785

578

-26

23 Marşal Adaları

0

296

578

95

24 Fas

468

424

554

31

25 BAE

355

308

453

47

26 Ukrayna

826

344

442

28

27 İsrail

413

368

418

14

28 Cezayir

530

458

390

-15

29 İsviçre

399

344

390

13

30 İran

111

201

367

82

Kaynak: Trade Map

 

 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (Milyon Dolar)

Ülkeler

2014

2015

2016

2015/2016

%

Değişim

1 Almanya

14.871

13.847

15.299

10

2 İtalya

8.445

7.620

7.590

-0

3 Macaristan

6.100

5.552

5.517

-1

4 Fransa

4.420

3.905

4.142

6,1

5 Polonya

3.601

3.384

3.837

13

6 Çin

3.150

3.205

3.795

18

7 Hollanda

2.900

2.799

3.071

9,7

8 Türkiye

2.617

2.536

2.793

10

9 Avusturya

2.931

2.691

2.665

-1

10 Bulgaristan

2.232

2.064

2.277

10

11 Rusya Federasyonu

3.049

2.208

2.181

-1

12 Çek Cumhuriyeti

2.128

1.992

2.115

6,1

13 İspanya

2.030

1.786

2.039

14

14 Slovakya

1.715

1.582

1.742

10

15 Belçika

1.660

1.603

1.741

8,7

16 İngiltere

1.770

1.735

1.703

-2

17 Kazakistan

3.080

1.116

909

-19

18 Yunanistan

825

803

877

9,1

19 Ukrayna

613

622

777

25

20 ABD

905

753

701

-7

21 Güney Kore

625

536

565

5,4

22 Moldova

500

532

550

3,3

23 Sırbistan

466

427

517

21

24 Slovenya

521

470

512

8,9

25 İsviçre

645

497

459

-8

26 İsveç

502

415

424

2,1

27 Portekiz

369

311

423

36

28 Japonya

308

325

367

13

29 İrlanda

473

419

345

-18

30 Danimarka

414

298

293

-1

Kaynak: Trade Map

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

Dış Ticaret Politikası

1989’dan bu yana Romanya, Batı ile ilişkilerini geliştirmeye yönelmiş, bu amaçla serbest piyasa ekonomisinin gereklerinin yerine getirilmesi ve buna uygun mevzuat değişikliklerin yapılması çabaları, ülkenin dış ticaret politikasına da yansımıştır. Ülke, GATT ve Dünya Ticaret Örgütü’nün kurucu üyelerindendir. 1993 yılında, Romanya, Avrupa Konseyi’nin de tam üyesi olmuştur.

Bununla beraber, Romanya’nın dış ticaret rejiminde çok sık değişiklikler yapılmış, kota ve tarife düzeyleri sıkça değiştirilmiştir. Ayrıca dış ticaret politikasında zaman zaman birbiriyle çelişen amaçlar gözetilmiş, ithalat kısıtlamaları ve ihracata zarar verecek politikalar eş zamanlı olarak kullanılmıştır.

1 Ocak 2007 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği’ne tam üye olan ülke, üyelik kapsamında Avrupa Birliği Müktesebatı ile beraber Ortak Ticaret Politikası’na tamamen uyum sağlamıştır. Romanya, Türkiye ve AB dışındaki üçüncü ülkelerden sanayi mamulü ithalatında AB’nin Ortak Gümrük Tarifesini (OGT), tarım ürünlerinde ise ilgili ülkelere taviz verilen ürünler dışında yine Dünya Ticaret Örgütü taahhütlerini uygulamaktadır.

İthalat Rejimi

Romanya’ya mal ihracat ve ithalatında genelde özel bir ruhsata gereksinim duyulmamaktadır. Sadece

uluslararası anlaşmalara göre; ateşli silahlarla patlayıcı maddeler, bitki, hayvan ve insan sağlığına zarar verebilecek belirli malların ithalatı kısıtlama ve yasaklamalara tabidir.

Bu ürünlerin ithalatında kontrol amaçlı verilen ithal lisanslarının verildiği kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır:
– Atık maddeler için Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köy Kalkınma Bakanlığı
– Kamu sağlığı ve çevre için tehlikeli maddeler için Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köy Kalkınma Bakanlığı
– Silahlar ve patlayıcı maddeler için İçişleri ve İdari Reform Bakanlığı
– Radyoaktif ve nükleer ürünler için Nükleer Faaliyetlerin Kontrolü Milli Komisyonu
– İlaç yapımında kötü amaçlı kullanıma elverişli bazı kimyasal maddeler için İçişleri ve İdari Reform
Bakanlığı

Tarifeler ve Diğer Vergiler

01.01.2007 tarihinde Romanya’nın AB’ye üye olduğu tarihten itibaren Romanya’nın ülkemize uygulamakta olduğu gümrük vergileri bakımından AB mevzuatı (1/95 ve 1/98 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararları, AKÇT Anlaşması) geçerli olmuştur.

Bu kapsamda Romanya Türkiye’den ithal edilen sanayi ürünlerine sıfır gümrük uygularken işlenmiş tarım ürünlerinin sanayi paylarını sıfırlamış, temel tarım ürünlerinde ise 1/98 sayılı OKK ile taviz verilenler dışında yine DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) taahhütlerini uygulamaya devam etmiştir.

Herhangi bir ürüne, herhangi bir ülke için uygulanan vergi oranları ve tavizler AB’nin

”http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm” adresli tarifelere ilişkin web sitesinden öğrenilebilmektedir.

Romanya’da Kurumlar Vergisi oranı %16, gelir vergisi oranı % 16, Katma Değer Vergisi oranı % 20’dir. 2017 yılında KDV oranı % 19 olarak uygulanacaktır.

Bazı ürün ve hizmetler için indirimli KDV oranları % 9 ve % 5 olarak uygulanmaktadır. Bu hizmet ve ürünler müze, kale, anıt, arkeolojik eserler, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, fuar ve sergilere girişte ödenen ücretler, kitap, gazete ve dergiler, ortopedik ürünler, ilaçlar ve konaklamadır. Sigorta şirketleri, bankalar ve finansal hizmetler KDV’den muaftır.

TÜRKİYE İLE TİCARET

 

Genel Durum

Türkiye-Romanya Dış Ticaret Seyri (Milyon Dolar)

YIL İhracat İthalat Hacim Denge
2004

1.235

1.7

2.935

-465

2005

1.785

2.286

4.071

-501

2006

2.35

2.669

5.019

-319

2007

3.644

3.113

6.757

531

2008

3.987

3.548

7.535

439

2009

2.216

2.258

4.474

-42

2010

2.599

3.449

6.048

-850

2011

2.878

3.801

6.680

-922

2012

2.497

3.236

5.733

-739

2013

2.616

3.593

6.209

-977

2014

3.008

3.363

6.371

-355

2015

2.817

2.600

5.417

217

2016

2.672

2.196

4.868

476

2016(Ocak-Ağustos)

1.781

1.465

3.246

316

2017(Ocak-Ağustos)

1.949

1.539

3.488

410

Kaynak: TÜİK

Türkiye’nin Romanya’ya İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 Dolar)

GTİP No.

Ürünler

2014

2015

2016

2015/

2016

% Değişim

Genel Toplam

3.008.010

2.815.506

2.672.005

-5

1

8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)

126.168

109.039

170.129

44

2

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

210.920

171.167

162.093

60

3

7306 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller

78.840

67.561

73.138

-4

4

8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış

48.252

48.474

69.743

20

5

8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor)

351

34.640

55.481

-0

6

6006 Diğer örme mensucat

65.597

46.101

44.418

27

7

8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları

42.020

36.973

44.381

32

8

5407 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

52.215

44.415

44.226

31

9

0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş)

34.074

34.126

43.365

49

10

7326 Demir veya çelikten diğer eşya:

18.938

28.942

38.061

-12

11

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

15.639

28.220

36.995

0,2

12

7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar

32.576

24.768

36.811

13

13

7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş)

48.840

40.605

35.674

53

14

8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. Eşya (mobilya, kapı, pencere, bavul, askılık vb. için)

34.264

33.937

33.991

103

15

7322 Demir veya çelikten elektriksiz merkezi ısıtmaya mahsus radyatör, motorlu hava püskürtücüler, bunlar

31.326

29.949

33.696

0,7

16

7113 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden)

23.474

21.862

33.355

58

17

8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları

23.152

15.665

31.791

26

18

3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folyo (gözeneksiz)

35.031

30.978

31.195

58

19

8450 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil)

11.638

18.349

29.050

39

20

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

27.441

21.099

26.637

42

21

0702 Domates (taze/soğutulmuş)

21.400

16.160

25.568

92

22

7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların

15.499

17.716

24.583

-8

23

7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller

44.977

17.144

24.420

-0

24

8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları

6.111

12.493

23.952

-13

25

5516 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

23.219

25.902

23.775

8,6

26

7413 Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole edilmiş olan

8.733

23.439

23.402

64

27

8403 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç)

20.509

26.258

22.969

11

28

3926 Plastikten diğer eşya

22.645

20.177

21.904

57

29

0709 Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş)

10.300

13.228

21.727

25

30

5702 Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

25.844

18.257

20.273

-0

31

8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

20.841

12.532

19.679

29

32

4016 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

17.334

15.189

18.919

-25

33

5208 Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler

16.651

18.401

18.389

19

34

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

13.584

14.138

18.211

7,5

35

3917 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.)

29.548

23.298

17.558

129

36

8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber

19.067

14.530

17.344

13

37

6908 Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları

16.373

15.574

16.747

25

38

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

3

7.237

16.546

44

39

3402 Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç)

19.147

14.436

16.351

60

40

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler

17.983

13.084

16.293

-4

Kaynak: Trademap

 

Türkiye’nin Romanya’dan İthalatında Başlıca Ürünler (1.000  Dolar)

GTİP No.

Ürünler

2014

2015

2016

2015/

2016

% Değişim

Genel Toplam 3.363.233 2.598.908 2.195.672

-16

1 8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar

347.992

384.353

281.420

-27

2 7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş)

195.898

207.591

161.225

-22

3 8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

118.818

121.843

140.596

15

4 7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş

469.413

149.884

107.583

-28

5 8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor)

72.778

78.266

105.931

35

6 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler

88.242

72.750

98.574

35

7 2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

505.297

220.073

94.096

-57

8 7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)

65.466

85.554

68.940

-19

9 3305 Saç müstahzarları

72.563

65.988

68.373

3,6

10 1205 Rep veya kolza tohumları

45.519

56.567

51.899

-8

11 8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları

42.620

38.972

43.318

11

12 8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber

45.637

40.635

39.954

-2

13 1206 Ayçiçeği tohumu

127.372

22.730

37.182

64

14 7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller

30.294

25.698

36.410

42

15 7209 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği > 600 mm, soğuk haddelenmiş, kaplanma

20.483

36.957

35.333

-4

16 8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler

31.619

29.404

34.749

18

17 4016 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

36.168

33.032

32.888

-0

18 4411 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar

77.808

50.643

32.495

-36

19 4410 Ağaçtan ve diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (osb), vb. levhalar

36.165

40.848

29.658

-27

20 8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya

22.320

21.022

24.683

17

21 8512 Motorlu taşıtlar, bisiklet, motosikletlerde için aydınlatma veya işaret cihazları, cam siliciler vb.

18.310

18.325

22.426

22

22 1005 Mısır

53.940

53.622

18.603

-65

23 8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler

17.865

17.767

17.530

-1

24 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

28.566

29.704

16.186

-46

25 8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları

13.100

12.906

16.120

25

26 7606 Alüminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. Yi geçenler)

20.815

14.331

16.041

12

27 2815 Sodyum hidroksit (kostik soda), potasyum hidroksit (kostik potas), sodyum veya potasyumun peroksitler

20.213

11.210

15.828

41

28 7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kapla

20.166

17.928

15.636

-13

29 9029 Devir, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler, vb.; hız göstergeleri ve takometre

372

3.061

14.623

378

30 8501 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]

9.523

11.246

14.270

27

31 3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler

14.775

11.362

13.353

18

32 8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri

10.900

11.488

12.708

11

33 4407 Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm

26.432

20.814

12.654

-39

34 8482 Her nevi rulmanlar

14.845

13.078

12.587

-4

35 5503 Sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

4.430

8.041

12.372

54

36 7304 Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz)

22.047

9.954

12.274

23

37 5806 Kordelalar, paralel hale getirilip ‘yapıştırılmış iplik veya liflerden atkı ipliksiz kordelelar

10.093

7.889

10.416

32

38 7326 Demir veya çelikten diğer eşya:

1.137

2.047

9.277

353

39 2306 Bitkisel yağların üretiminden (23.04-05′ hariç)arta kalan küspe ve katı atıklar

2.488

2.577

9.203

257

40 2905 Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri

347

12.771

8.734

-32

Kaynak: Trademap

Pazar ile İlgili Bilgiler

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları

Romanya, 1970 yılından bu yana Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization/WIPO) üyesidir. Fikri mülkiyet hakları konusunda dünyadaki en önemli anlaşmalar olan Paris Konvansiyonu, Bern Konvansiyonu ve TRIPs Anlaşması’nı imzalamıştır. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili ulusal mevzuatı bütünüyle Avrupa Birliği normları ile uyumlaştırılmıştır. Ülke Avrupa Patent Konvansiyonu üyesidir. Buluşlar, markalar, coğrafi işaretler, endüstriyel tasarım ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin resmi kurum Telif Hakları ve Markalar Bürosu’dur.

Ülke, patentler, ticari markalar ve telif hakları ile ilgili mevzuatı düzenleyerek hukuki çerçeveyi tamamlanmış olmasına rağmen, uygulamada halen sorunlar yaşanmaktadır.

Sahte ve taklit ürünler ile mücadele, bu nedenle ülkenin birincil öncelikleri arasında yer almaktadır. Konu ile ilgili çıkartılan mevzuat, idari kapasite yetersizliği nedeniyle etkin bir biçimde uygulanamamaktadır. Avrupa Komisyonu, konu ile ilgili olarak ülkenin sınır kontrollerini artırması ve çeşitli kamu kurumları arasında daha fazla işbirliği içinde çalışılması yönündeki önerilerini ve uyarılarını ülkeye sunmaktadır.

Dağıtım Kanalları

Büyük paketleyici ve işleyici firmalar daha fazla oranlarda ihracatçıdan veya doğrudan üreticiden alma yoluna gitseler de, tedarik zincirinde ithalatçıların rolü hala önemlidir.Romanya’da birçok büyük market de ürünlerini doğrudan ithal etme veya büyük ithalatçılardan temin etme yoluna gitmektedir. Marketler özellikle kendi markalarıyla satışını yaptıkları fason ürünleri doğrudan lokal üreticiden veya ihracatçılardan temin etmekte olup, acenta / temsilcilikler vasıtasıyla yapılan alımlar düşük düzeylerde kalmaktadır. Toptancılar ise genellikle gıda ürünlerinin perakendeciler vasıtasıyla tüketicilere ulaştırılması yönünde hareket etmektedir. Romanya’da daha önce küçük marketlerin domine ettiği perakendecilik sektöründe ise modern perakendecilik anlamında hiper ve süper marketlerin payı artış göstermiştir.

Tüketiciye gıda ürünlerinin sunulması büyük oranda süpermarket ve hipermarketler yoluyla yapılmaktadır. Ülkede ulusal veya uluslararası büyük zincir mağazalar mevcut olup, bunlar perakende dağıtım kanalının en önemli aktörleridir. Büyük hipermarketlerin birçoğu kendi markalarıyla fason üretim yaptırmakta, bazıları da doğrudan ithalat yoluna gitmektedir. Bu anlamda ihracatçılarımızın son tüketiciye ulaşmaları da (işletmeden son tüketiciye satış) mümkün görünmektedir. Ancak, özellikle küçük ve orta ölçekli ihracatçı firmalarımızın doğrudan bu satışı gerçekleştirmeleri güç olabilir. Çünkü böyle bir satışın ancak yerinde yapılacak güçlü bir tanıtım ve tutundurma kampanyası ile gerçekleştirilmesi mümkün görünmektedir. Ayrıca pazarda iyi bir müşteri portföyüne ve etkin bir dağıtım kanalına sahip olan, bölgesel pazarlardaki gelişmeleri ve tüketici tercihlerini iyi analiz edebilen bir ithalatçı/tüccar firmayla çalışılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Tüketici Tercihleri

Romanya pazarında, tüketici tercihlerini belirleyen unsurlar arasında kalite, fiyat ve ödeme koşulları başta gelmektedir. Bununla beraber, Romanya piyasasındaki tüketiciler için temel sorunun nakit sıkıntısı olduğu gerçeği göz önüne alınırsa, fiyat ve ödeme koşullarının, kaliteden daha ağırlıklı yer tuttuğunu belirtmek gerekir. Uzun dönem kredi olanaklarıyla satış yapılması, firmaları tüketici tercihleri açısından önemli bir avantaja sahip kılmaktadır.

Romanya pazarında reklam ve promosyon faaliyetleri, firmaları avantajlı duruma getirmektedir. Öte yandan, satış sonrası servis hizmetleri sunabilmek için yerli ortaklarla işbirliği yapmak önem kazanmaktadır. Romanya’da satış sonrası hizmetlerinin düzeyi tatmin edici olmaktan uzaktır. Yeterli eğitimi vererek yerli ortağı iyi hizmet verir duruma getirmek tüketici tercihleri üzerinde kayda değer olumlu etkiler yaratacaktır. Geçmişte Batı pazarlarına kapalı olmanın getirdiği rekabetten yoksunluk, tüketicileri satış sonrası hizmet alamaz duruma getirmiştir. Bu sorunun çözümü tüketici tercihlerinde belirleyici olabilmektedir.

Ülkedeki tüketicilerin genel giderlerine bakılacak olursa, en büyük payı, yiyecek ve içecek için yapılan giderlerin almakta olduğu görülür. Bu ürünlerin toplam tüketim harcamalarının içindeki payı %39,27 oranındadır. Toplam tüketim harcamaları içinde giyim eşyaları %3,43, ev eşyaları %5,19 ve ulaşım giderleri %11,35 pay almaktadır.

Ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen, nüfusun bir kısmının satın alma gücü son yıllarda önemli ölçüde yükselme göstermiştir. Komünist dönem sonrası Doğu Avrupa’daki tüm ülkelerin geçtiği dönüşüm sürecine nispeten geç giren Romanya’da harcanabilir kişi başına gelir halen Polonya, Slovakya gibi ülkelerin yaklaşık %25 altındadır. Bununla beraber tasarruf eğilimleri düşük ve tüketim eğilimleri yüksek olan Romenler yaşam standartlarını geliştirmeye çok meraklıdır.

Vergiler çıkarıldıktan sonra hane halkı gelirlerinin yaklaşık %79,3’lük kısmı harcanabilir gelir olarak değerlendirilmektedir. Tasarruf eğiliminin çok düşük olduğu ülkede, tüketim harcamaları, harcanabilir gelire kıyasla daha hızlı bir artış göstermektedir. Bu durum ülke pazarını özellikle ev eşyaları ve tüketiciye yönelik elektronik eşyalar bakımından cazip bir pazar haline getirmektedir.

Ülkede artan gelir dağılımı bozukluğu ve kırsal kesimin yoksulluğu da göz önüne alındığında farklı gelir gruplarındaki hedef tüketicilere farklı ürün ve stratejilerle yaklaşmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Ülkede 55 yaşın üzerindeki tüketiciler, ekonomik anlamda çok zor dönemler geçirmiş olmanın da etkisiyle ticari markalara fazla önem vermemektedir. Bununla beraber, belirli markalara bağımlılık özellikle genç nüfus içinde giderek yaygınlaşmaktadır.

30-34 yaş grubundaki tüketiciler en yüksek ortalama brüt harcanabilir gelire sahip nüfusu oluşturmaktadır. Bu grup özellikle seyahat ve eğlence gibi lüks tüketim kabul edilebilecek ürünlere yönelik olarak büyük talep göstermektedir. Bu kesim reklam ve markalı ürünlerin de temel hedef kitlesi olarak değerlendirilmektedir.

Buna karşılık 25 yaşın altındaki genç nüfus ile 60 yaş üstü yaşlı nüfus, harcanabilir gelir bakımından en kötü durumdaki nüfus gruplarıdır. Her iki grup da sadece temel tüketim maddelerin yönelmektedir. 25 yaş altı genç nüfus, düşük harcanabilir gelirine rağmen markalı ürünlere yönelik bir talep göstermektedir.

Markalı ürünlerin yönelebileceği bir diğer nüfus grubu da yıllık brüt geliri 8-10 bin dolar arasında değişen 47-53 yaş grubu tüketicilerdir. Bu nüfus grubu fiyattan çok kaliteye önem vermektedir.

Reklam ve Promosyon

Yabancı firmaların Romanya pazarında kullanabilecekleri reklam olanakları son dönemde artmıştır. Televizyonun dışında kalan reklam araçları arasında radyo, yazılı basın, filmler aracılığıyla duyuru ve kapı dolaşmak suretiyle yapılan reklam gibi araçlar yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Billboard reklamcılığı hızla gelişmektedir. Toplu taşıma araçları üzerine de reklam alınabilmektedir.

Pazara kendi markası ile girmek isteyen ve özellikle de tüketim malları ihraç eden firmalar için mümkün olduğunca reklam ve promosyon faaliyeti yürütülmesi, özellikle de televizyon ve radyo gibi kitle iletişim medyasının kullanılması faydalı olabilecektir. Romen tüketiciler, televizyon, radyo ve billboard reklamcılığından çok etkilenmekte, bu reklamlarla tanıtılan ürünlerin çok güvenilir olduğunu düşünmektedir.

Diğer taraftan, uzmanlaşmış kuruluşların Romanya için pazar araştırması ile ilgili hizmetler verdikleri bilinmektedir.

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme

Romanya kalite ve güvenlik standartları Romanya Standartlar Enstitüsü yetkisi altındadır. Ülkede, standartları uluslararası standartlar ve AB standartlarına uygun hale getirmeye yönelik olarak mevzuat değişikliği çalışmaları yapılmıştır. Yeni standartların tamamına yakını ISO veya AB standartlarına uyumlandırılmıştır.

Romanya bitki ve hayvan sağlığı önlemlerini AB’ninkilerle uyumlaştırmaya başlamıştır. AB önlemlerinin adaptasyon ve uygulamasının Romanya’ya tavukçuluk ürünleri, sığır eti ve biyoteknoloji ürünleri ihracatına sert etkisi olması beklenmektedir.

Romanya’da üretilen ve ithal edilen malların ambalajları üzerine Tüketici Koruma Kanunu gereğince etiket koyma ve ambalajın içindeki mamulün ne olduğu hakkında açıklayıcı bilgi yazma zorunluluğu vardır.

İthalatı yapılan ürünlerin etiketleme, sağlık ve güvenlik ile ilgili kurallara uymaları yasal zorunluluktur. Yabancı ürünlere uygulanan özel kurallar bulunmamakla beraber ülkeye ihraç edilecek ürünler için Romence etiket hazırlanması gerekmektedir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Ülkede tahkim kararlarının ulusal mahkemeler tarafından uygulanma süreçleri diğer Batı ülkelerindeki gibidir. Bunun yanı sıra, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın bünyesinde bir Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi faaliyet göstermektedir.

İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler

Romanya’da iş ilişkilerini belirleyen özel bir takım gelenekler yoktur. Batı iş dünyasının uyguladığı standartlar uygulanır. Bununla beraber, Batı Avrupalı işadamlarından farklı olarak Romenler dakikliğe çok büyük önem vermemektedir.

Romenler sıcakkanlı insanlardır. Yabancıları oldukça iyi karşılarlar. Tanışmalarda tokalaşılır ve ziyarete gidildiğinde normal nezaket kuralları uygulanır. Toplantılarda kartvizit bulundurmak ve tanışılan kişilere vermek önemlidir.

Para Kullanımı

1889/2005 sayılı AB Yönetmeliği çerçevesinde çıkartılan 195/2008 sayılı Kararname uyarınca, AB ülkelerine (Romanya dahil) giriş ve çıkışlar esnasında 10.000 euroyu aşan miktardaki her türlü nakit para ve anılan kararnamenin 1.maddesi uyarınca nakit para olarak kabul edilen çek, senet vb. kıymetli evrakın Gümrük idaresine bildirilmesi gerekmekte olup , sözkonusu bildirim yapılmadığı takdirde, kontrollerde tespit edilen nakit para/kıymetli evrakın değerinin 10.000 Euroyu aşan kısmınının %
40’sine kadar varan miktarlarda cezai müeyyidenin, ayrıca nakit para/kıymetli evraka el konulmasının söz konusu olmaktadır.

Bu çerçevede, ağır cezai müeyyidelerle karşılaşılmaması bakımından vatandaşlarımızın Romanya’ya (ve diğer AB ülkelerine) yapacakları seyahatler esnasında ve AB ülkelerinden ayrılırken yanlarında bulunduracakları nakit para ve kıymetli evrakla (başkasına devredilmesi önünde bir kısıtlama olmayan nama yazılı çekler dahil) ilgili beyan yükümlülüklerine riayet etme konusunda azami hassasiyet göstermelerinin yararlı olacaktır.

Konu hakkındaki ayrıntılı malumata Avrupa Komisyonu’nun aşağıdaki web adresinden erişilmesi mümkün bulunmaktadır.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/cash_controls/index_en.htm

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri

• 1-2 Ocak (Yeni Yıl)
• 6 Ocak (Ortadoks takviminde Paskalya)
• 1 Mayıs (İşçi Bayramı)
• 1 Aralık (Romanya Ulusal Günü)
• 25-26 Aralık (Noel)

Kullanılan Lisan

Romanya’da resmi dil Romence’dir Romence’de Latin alfabesi kullanılır. Bunun yanı sıra, ülkede başta
İngilizce olmak üzere Fransızca ve Almanca da yaygın şekilde konuşulmaktadır.

Ulaşım

Türkiye ile Romanya arasında THY ve Romanya Havayolu şirketi TAROM uçak seferleri düzenlemektedir. Ülkeye denizyolu ile yolcu taşımacılığı pek bulunmamaktadır. Mevcut Ro-Ro taşımacılığı ise, talep yetersizliğinden dolayı fazla kullanılmamaktadır.

Ankara-Bükreş arası demiryolu seyahati 33 saat sürmektedir. Romanya içinde geceleri tren yolculuğu pek güvenli olmamakla beraber, Ankara-Bükreş hattında herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmamaktadır. Ülkeye karayolu ile gidişte, Bulgaristan sınırında transit geçiş vizesi almak mümkündür.

Romanya’nın ulusal havayolları şirketi olan Tarom, Romanya, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın önde gelen merkezlerine hizmet etmektedir. Ülkedeki tüm şehir ve kasabalarda havayolu servisleri mevcuttur.

Ülke içinde otomobil ile seyahat edilmesi halinde trafik kurallarına çok dikkatle uyulması gerekmektedir. Bükreş’te, büyük otellerin Otopeni Havaalanı’na otobüs hizmetleri vardır. Ayrıca havaalanında araba kiralama şirketleri de bulunmaktadır. Ayrıca Otopeni havaalanından şehir merkezine sürekli servis bulunmaktadır.
Romanya’da çok iyi hizmet veren uluslararası ve yerli bir raylı sistem vardır. Günlük çalışan
Wiener-Waltzer Ekspresi ile Viyana’dan Bükreş’e 20 saatte ulaşmak mümkündür.

Haberleşme

Ülkenin yerel telefon servisleri otomatik ve oldukça güvenilirdir. Uluslararası telefon ve telgraf bağlantıları genellikle iyidir.

Romanya’nın uluslararası telefon kodu 0040’dır. Ülke içinde alan kodları bulunmaktadır. Bükreş alan kodu 21, Köstence alan kodu 241’dir. Mobil telefon kullanımı çok yaygındır.

Büyük postanelerden ve otellerden faks göndermek mümkündür. İnternet ve e-mail yaygın kullanılmakta ve çok sayıda İnternet Café bulunmaktadır. Buralarda saati yaklaşık 1 dolara internet hizmetlerinden faydalanmak mümkündür. Ayrıca ülkede büyük kargo şirketlerinin temsilcilikleri vardır.

Yerel Saat

Romanya, Greenwich’e göre 2 saat ileridedir. (GMT+2 saat) Türkiye ile Romanya arasında saat farkı yoktur.

Barınma

Romanya’da çok çeşitli oteller bulunmaktadır. Otel fiyatları, 50 dolardan başlayarak 250-300 dolara kadar çıkmaktadır. Ayrıca uzun dönemli kalınacak yerler de mevcuttur. Kalacak yer bulmak için uluslararası seyahat acenteleriyle ilişki kurulabilir ya da doğrudan temasa geçilebilir.

Önde gelen otellerde faks, teleks ve uluslararası telefon servisleri mevcuttur. Yatak, yemek ve diğer hizmet bedelleri yerel para ile, yerel paraya çevrilebilen herhangi bir para birimiyle, seyahat çekleriyle ve kredi katlarıyla ödenebilir. Nakit Amerikan Doları ve Euro, kolaylıkla değiştirilebilir olduğu için yaygın bir ödeme aracıdır.

Sağlık

Romanya’da tıbbi bakım hala batı standartlarının altındadır. Bununla beraber özel klinikler mevcuttur.

İklim

İklim Avrupa’nın kıtasal özelliklerini yansıtır. Yazlar sıcak ve kışlar soğuktur. Özellikle dağlarda kar yağışı yoğunken ülkenin güney kesimleri nispeten ılıktır. En sıcak ay Temmuz (ortalama 16-30 derece), en soğuk ay ise Ocak’tır (ortalama eksi 7-1 derece). Buna karşılık en az yağış alan ay Şubat, en fazla yağış alan ay ise Haziran ayıdır.

Güvenlik

Güvenlik konusunda, sokaklarda hırsızlık ve kapkaççılık yaygın olmakla beraber, fiziki şiddet yok denecek kadar azdır. Ayrıca, ülkede geceleri sokaklar güvenlidir.