Makedonya

 

Genel Bilgiler

Coğrafi Konum

Makedonya; kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Makedonya’nın tek büyük ırmağı tam ortasından geçen Vardar Nehri’dir.

Ülkede yüksekliği iki bin metreyi geçen 16 dağ bulunmakla birlikte, en büyük göller Arnavutluk, Yunanistan ve Makedonya Cumhuriyeti’nin kesiştiği noktada bulunan Ohri, Prespa ve Doyuran Gölleri’dir.

Siyasi ve İdari Yapı

Ülke 1991 yılında Yugoslavya’dan Makedonya ismi ile bağımsızlığını ilan etmiştir. Birleşmiş Milletler ülkeyi 1993 yılında Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (EYMC) ismi ile tanıdığını duyurmuştur. Diğer uluslararası örgütler olan Avrupa Birliği, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Yayın Birliği ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi örgütler ülkeyi Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (EYMC) adıyla tanımışlardır.

Türkiye, Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ilanıyla beraber ülkeyi kendi ismi ile tanımıştır. Nitekim bu sebeple Makedonya’yı Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ismiyle (FYROM) tanıyan NATO teşkilatına ait ve içinde Makedonya geçen tüm belgelerde metinde “FYROM” kısaltması geçerken belgenin sonundaki bir dipnotta Türkiye’nin ve diğer NATO üyeleri A.B.D, Arnavutluk, Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, İsveç, İzlanda, Kanada, Litvanya, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya ve Slovakya ile birlikte Makedonya’yı anayasal ismi ile tanıdığı ayrıca belirtilmiştir.

Makedonya parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. 120 temsilciden oluşan Parlamento 4 yılda bir yapılan seçimlerle oluşturulmaktadır. 11 Aralık 2016 tarihinde erken genel seçimler gerçekleştirilmiştir. Hükümet, Parlamentoda çoğunluğa sahip parti tarafından üstlenilmekte ve 15 bakanlıktan oluşmaktadır.

Makedonya’nın idari yapılanmasında İstatistiksel Bölgeler ve Belediyeler bulunmaktadır. Makedonya’nın İstatistiksel Bölgeleri şunlardır: Üsküp Bölgesi, Doğu Bölgesi, Kuzeydoğu Bölgesi, Pelagonya Bölgesi, Polog Bölgesi, Güneydoğu Bölgesi, Güneybatı Bölgesi, Vardar Bölgesi.

Makedonya’da 84 belediye vardır. Belediye seçimleri de 4 yılda bir yapılmaktadır. Ağustos 2004’te Makedonya idaresi tarafından, söz konusu 84 belediye yeniden düzenlenmiştir. Bu belediye merkezlerinden on tanesi Büyük Üsküp’ü oluşturur.

Nüfus ve İşgücü Yapısı

Makedonya’nın nüfusu tahmini olarak 2,1 milyondur ve km2’ye 80,2 kişi düşmektedir. Yaşlanan nüfus göz önüne alındığında toplam nüfusun % 17,5’i 0-14 yaş arasında ve % 12,7’si 65 yaş ve üzeridir. Nüfusun % 64,8’unu Makedonlar, % 25,2’sini en büyük etnik grup olarak Arnavutlar oluşturmakta ve bunları Türkler, Romanlar, Sırplar, Boşnaklar ve Ulahlar izlemektedir.

Ülkede 2016 yılı tahmini rakamlarına göre 958 bin civarında işgücü bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu işgücünün % 18,3’ü tarım, % 29,1’i sanayi, % 52,6’sı hizmetler sektöründe çalışmaktadır.

Sanayi altyapısı, eski Yugoslavya döneminden miras kalan birkaç yatırımdan ibarettir. Ülke donanımlı ve rekabet edebilir bir işgücüne sahip olmakla birlikte, iş olanakları çok yetersizdir. 2016 IMF tahminlerine göre işsizlik oranı ortalama % 25,4’tür.

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Makedonya’da, demir (Kicevo yakınlarındaki Tajmiste, Demir Hisar yakınlarındaki Zvan ve Radovis yakınlarındaki Damjan), kurşun-çinko (Kratovo-Zletovo bölgesinde, Sasa ve Toranica’da), bakır (Radovis çevresinde), bakır (Bucim’de), demir mineralleri, manganez, nikel, krom, altın, titanyum ve uranyum bulunmaktadır.

Ayrıca Veles’in doğusundan Yunan sınırına doğru ferro-nikel madenine rastlanmıştır. Ülkede az da olsa, molibden, volfram, cıva ve altın da bulunmaktadır.

Makedonya’da zengin demir-dışı metaller de mevcuttur. Mermer ve dekoratif taşlar Prilep, Gostivar ve Tetova yakınlarında çıkarılmaktadır. Magnesit ve Kratova yakınlarında zengin kuvars yatakları vardır. Ülkenin çoğu yerinde seramik endüstrisinde kullanılan yüksek kalitede bentolitik kil bulunmaktadır.

Makedonya, zengin bitki örtüsü ve hayvan varlığı ile ünlü yüksek dağlara, dağ akarsularına, göllerine ve birçok termal kaynaklara sahiptir.

Dahil Olduğu Uluslararası Anlaşmalar

Makedonya siyasi ve güvenlik açısından istikrarlı bir ülkedir. 2005 yılında AB, Makedonya’ya adaylık statüsünü vermiş ve ülke AB üyeliği şartlarına ilişkin ek reformlar uygulanması için çalışmalara başlamıştır. Makedonya NATO’ya üyelik için çalışmalarını devam ettirmekte, bir yandan da NATO operasyonlarına aktif olarak katılmaktadır.

Makedonya; Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Belçika, Lüksemburg, Almanya, Mısır, İran, İtalya, Hindistan, İspanya, Sırbistan, Karadağ, Çin, Kuzey Kore, Malezya, Polonya, Romanya, Rusya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna, Macaristan, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve İsveç ile Yabancı Yatırımların Geliştirilmesi ve Korunması Anlaşmaları imzalamıştır.

Makedonya 3 çok taraflı Serbest Ticaret Anlaşmasına sahiptir. Bunlar;

– AB Ülkeleri ile Stabilizasyon ve Katılım Anlaşması (SAA-Stabilization and Association Agreement)
– İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştan ile EFTA (European Free Trade Agreement),
– Arnavutluk, Moldova, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova ile CEFTA (Central European Free Trade Agreement).

Makedonya’nın Türkiye ve Ukrayna ile ikili Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır.

 

Genel Ekonomik Durum

Ekonomik Yapı

Makedonya genel olarak tarım ekonomisine dayanan bir ülkedir. Tarım sektörü GSYİH’nın %11,2’sini oluşturmakta ve aktif nüfusun da % 18,3’ünü içermektedir. Başlıca tarım ürünleri; pirinç, pamuk, tütün ve çeşitli meyvelerdir. Koyun ve keçi besiciliği de bir o kadar önemlidir.

Ülkede sınırlı kapasitede demir, bakır ve kurşun cevherleri bulunmaktadır. Ülkenin en önemli sanayi sektörleri; kimyevi ürünler, demir-çelik, makine, metalürji ve tekstildir. Tekstil, özellikle de deri sanayii, en önde gelen sanayi kolunu oluşturmaktadır.

Sanayi sektörü GSYH’nın % 26,3’üne katkıda bulunmakta, işgücünün % 29,1’ine istihdam sağlamaktadır. Hizmet sektörü ise GSYİH’nın % 62,5’ini oluşturmakta ve nüfusun da % 52,6’sını istihdam etmektedir. Hizmetler özellikle ticaret, taşımacılık, telekomünikasyon, bankacılık alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Kurumlar ve gelir vergisi % 15’ten 2007 yılında %12’ye, 2008 yılında ise %10’a düşürülmek suretiyle Bölgedeki hatta Avrupa’daki en düşük vergi olmuştur. Bu önlemle yabancı yatırımların arttırılması, ekonomik büyümenin sağlanması ve işsizlik oranının düşürülmesi hedeflenmiştir. Bir süredir uygulanan ekonomik reform programı ve düşük enflasyon politikası sayesinde Makedonya makroekonomi verilerinde kaydedilen görece olumlu gelişmeler devam etmiştir. Hükümetin önceliği yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek ve özel sektöre ağırlık vermektir.

2015’te d % -0,25 olarak gerçekleşen enflasyon oranının 2016 yılında % 0,1 civarında olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılında 141 milyon dolar civarında olan cari açığın, 2016 yılında 194 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2016 yılı IMF tahmini GSYİH’sı 10,5 milyar dolar civarında, reel büyüme ise % 2,2 oranındadır. Kişi başına düşen milli gelir 50.60 dolar ise de satın alma gücü paritesine göre bu miktar 10.492 dolara ulaşmaktadır.

Makedonya Yatırım Ajansı’nın ülkeye yabancı yatırımcı çekmek için hazırladığı yayınlarda ve gerçekleştirdiği sunuşlarda Makedonya’nın gelişmiş bir altyapıya sahip olduğu belirtilmesine ve bu bilginin diğer bölge ülkeleriyle kıyaslandığında doğru olmasına rağmen, ülke ekonomisinin hemen hemen her alanının ciddi olarak modernleştirilmesi, geliştirilmesi ve her şeyden önemlisi bürokrasi, yargı ve özel sektörde hakim olan ağır ve gevşek iş kültürünün profesyonelleştirilmesi yönündeki şiddetli ihtiyaç devam etmektedir.

Yaşanan ekonomik ve uluslararası politika sıkıntılarına rağmen, özellikle 2009 yılında yeniden AB entegrasyonuna odaklanan hükümetin çabaları sonucunda, 15 Ekim 2009’da yayımlanan son ilerleme raporunda Avrupa Komisyonunun Makedonya ile tam üyelik müzakerelerine başlanması yönündeki tavsiye kararı açıklanmıştır.

Halihazırda Yunanistan ile yaşanan isim sorunu çözülmeden Makedonya’nın NATO ve AB üyeliği için somut herhangi bir adım atılması mümkün görünmemekte olup, söz konusu sorunların çözümüne ilişkin yoğun uluslararası çabalar devam etmektedir. Makedonya’nın NATO ve AB üyeliği önündeki en büyük engel durumunda bulunan isim sorununun bir şekilde çözümlenmesi, ülkesel ve bölgesel güvenliği önemli bir ölçüt olarak değerlendiren uluslararası yatırımcılar açısından büyük önem taşımaktadır.

Ekonomi Politikaları

Makedonya geçen yıllarda makroekonomik düzeyde başarılar elde etmiştir. Dinar sabit ve Avro’ya karşı istikrarlıdır.Ülkenin sınırlı ve çok çeşitli olmayan ihracat kapasitesini arttırmak amacıyla gayri resmi olarak kontrol altında tutulan kur ve doğrudan yabancı sermaye akışını teşvik eden politikaların devam ettirilmesi beklenmektedir.

Hükümet Denar’ın, Avro karşısında dengede tutulması gerektiğini görmekle birlikte, ekonomik aktiviteleri canlandıracak ve yatırımcıları çekecek ulaştırma ve enerji altyapısına ilişkin sermaye harcamalarını da arttırmak istemektedir. Bütçe açığı 2016’da GSYİH’nın % 1,85’i oranında genişlemiş, kamu borçları ise GSYİH’nın % 30,6’sı oranında kalmıştır. Bu oranlar Bölgedeki diğer ülkelere nazaran düşük görülebilmekle birlikte, Makedonya gibi küçük bir ekonomi için ciddi sayılmaktadır.

Yunanistan ve Avrupa Birliği ekonomilerinde görülen olumsuz gelişmelerin Makedonya ekonomisinde de ciddi etkileri olmaktadır. Zira Makedonya dış ticaretinin yarısından fazlasını AB ülkeleri ile yapmaktadır.

Yunanistan özelinde ise, iki ülke arasında yaşanan tüm siyasi ve toplumsal sorunlara rağmen, adı geçen ülke hala Makedonya’nın doğal ticari ve ekonomik ortaklarından biri olma özelliğini korumaktadır. Yunanistan, Makedonya’nın en önemli üçüncü dış ticaret ortağıdır ve Makedonya’da 1990’lı yıllarda gerçekleştirilen özelleştirmeler sırasında yapılan satın almalar sonucunda Makedonya’daki en önemli yabancı yatırımcı ülkeler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Halen Makedonya’nın en büyük bankası durumunda bulunan Stopanska Banka’nın sahibi Yunanistan Merkez Bankasıdır. Ayrıca, ülkedeki tek petrol rafinerisi de Yunanlılara aittir. Halihazırda Makedonya’daki Yunan yatırım tutarının 1 milyar Avronun üzerinde olduğu bilinmektedir.

Ülkenin iç siyasi yapısı da Makedonya ekonomisi açısından iyi izlenmesi gereken bir nitelik taşımaktadır.

Makedonya’da resmi rakamlara göre ülke nüfusunun % 25’ini oluşturan Arnavutların içinde yer almadığı herhangi bir hükümetin kurulması mümkün bulunmamaktadır. İki etnik grup arasında genellikle güvene dayanmayan ve farklı öncelikler taşıyan ilişkiler nedeniyle zaman zaman hükümetlerin ciddi sıkıntılar yaşadığı gözlenebilmektedir. Örneğin, Yunanistan ile yaşanan isim sorunu Makedonlar için büyük bir önem taşımakta iken, AB ve NATO üyeliğinin getirmesini umdukları faydalar yanında bazı Arnavutlar ülkelerinin isminin ne olacağı hususunun çok da önemli olmadığını belirtmektedir.

Gerek hükümet gerek başka çevreler tarafından sıklıkla iç siyaset malzemesi olarak kullanılan Yunanistan’la yaşanan isim sorununun aşılamaması, bunun sonucunda zaten sorunlu olan Makedon-Arnavut ilişkilerinin daha da gerilmesine sebep olabilecek nitelikte değerlendirilmektedir.

Her iki problem, zaten çok küçük bir pazar olan Makedonya’nın ulusal ve uluslararası güvenlik gerekçeleriyle yatırım yapılması riskli bir ülke olarak algılanmasına neden olmaktadır.

Aslında yeterli veriye dayanmayan söz konusu yanlış algılamaların üstüne bir de ülkenin içindeki yolsuzluk, yavaş iş kültürü, ağır ve sorunlu işleyen bürokrasisi ve zaman zaman tarafsızlığını kaybedebilen ve çok ağır işleyen yargı sistemi gibi etmenler eklenince tablonun biraz daha karardığı görülmektedir.

Ekonomik Performans

2008 yılı sonunda başlayan ve 2009’da bütün dünyayı saran küresel ekonomik ve finansal kriz Makedonya’da çok etkili olmamıştır. Bunun nedeni, Makedon ekonomisinin ve özellikle finans piyasasının küresel ekonomiye henüz entegre olamamasının sağladığı avantajdır. Özellikle krizin kaynağı pozisyonunda bulunan ve küresel ekonomideki çöküşten doğrudan etkilenen uluslararası finans kuruluşlarının zaten çok küçük olan Makedonya finans piyasasında operasyonlarının bulunmaması, Makedonya finans sisteminin ayakta kalabilmesine vesile olmuştur. Bununla birlikte Makedonya ekonomisinin, 1991’de ülkenin bağımsızlığını kazandığı dönemlerdeki ekonomik büyüklüklerine ancak ulaşmakta olduğu da dikkate alınmalıdır.

Makedonya geçen yıllarda makroekonomik düzeyde başarılar elde etmiştir. Dinar sabit ve Avro’ya karşı istikrarlıdır.

Kağıt üstünde, özellikle maliyetler açısından önemli avantajlar sunan Makedonya’da, çok ağır işleyen, bilgi ve istatistik yaratma ve depolama konusunda önemli zaafları bulunan ve bu nedenle kayda değer bir değerlendirme yapılmasını sağlayacak verilerden yoksun bir bürokrasi bulunmaktadır. Çok sık değişen mevzuat ve güven duyulmayan yargı sistemi, olası yabancı yatırımcıların Makedonya’da gerçekleştirmeyi öngördüğü yatırım kararlarını bir kez daha değerlendirme gereği duymalarına neden olabilmektedir.

Bununla birlikte, AB üyesi olsun olmasın bölgedeki diğer ülkelerdeki benzer sıkıntılarla karşılaştırıldığında Makedonya’nın yukarıda belirtilen hususlarda çok kötü durumda olduğu yönünde bir beklenti yaratmak da yanlış olacaktır, çünkü yukarıda belirtilen sorunlar ve iş kültürü hemen hemen aynı olan tüm Balkan ülkeleri için geçerlidir. Dolayısıyla, Makedonya’nın genel olarak diğer bölge ülkelerinden daha iyi durumda olduğu belirtilmelidir.

Orta vadede Makedonya ekonomisinin büyümesi için, bölge ülke ekonomilerinin toparlanması, ülkenin kalıcı bir makroekonomik istikrarı sağlaması ve gelecek yıllarda yatırımcıları teşvik eden reformları gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü

Yabancı Yatırımlar

Küçük ve açık bir ekonomi olarak Makedonya, yabancı yatırımları çekmek için aktif adımlar atmaktadır. Özellikle yabancı yatırımcıların yerli ortakları ile aynı haklardan yararlanmalarını sağlayıcı ve diğer haklarını da güvence altına alıcı düzenlemeler yapılmasına önem verilmektedir.

Makedonya, Dünya Bankası Kolay İş Yapma 2015 Raporuna göre 30. sıradayken 2016 Raporunda 12. sıraya yükselerek, Bölgesinde birinci olan konumunu devam ettirmiştir. Yine aynı kaynağa göre ülkede iş kurma kolaylığı açısından Makedonya listenin 2. Sırasında yer almaktadır.

Makedonya Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre, Makedonya’ya yapılan yabancı yatırım miktarı; 2010-2015 yıllarında 1,2 milyar $’ı geçmiştir. 2016 yılı ilk çeğreğinde ülkeye giren yabancı yatırım miktarı ise 66,3 milyon $’dır. Hollanda, Avusturya, Slovenya ülkeye yapılan yatırımlarda ilk üç sırayı paylaşmaktadırlar. Türkiye % 3,21 oran ile yatırımcı ülkeler arasında 10. sırada yeralmaktadır.

Makedonya Merkez Bankası’nın verilere göre; Makedon yatırımlarının yarısından fazlası (% 57) Sırbistan’da bulunmakta, bu ülkeyi Hollanda (% 25), Rusya (% 14), Yunanistan (% 7) ve Hırvatistan (% 6) izlemektedir.

2016 yılı itibariyle ülkeye giren yabancı yatırım stoğunun 6,4 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.

Ülkeler İtibarı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda İlk Beş Ülke (IMF)

ÜLKE

(%)

Hollanda

20,4

Avusturya

11,4

Slovenya

11,1

Yunanistan

10,7

Macaristan

9,5

Diğer

19,5

Kaynak: IMF

Makedonya halihazırda birçok ülke ile ikili yatırım anlaşmaları imzalamış ve çok taraflı konvansiyonları da iç hukukuna adapte etmiştir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve oldukça müsait olmakla birlikte, rüşvet, bürokrasi arasındaki kapasite ve iletişim eksikliği ve kanunların uygulanmasındaki endişeler yerli ve yabancı yatırımcıları endişelendiren hususları oluşturmaktadır. Kurumsal kapasite eksikliklerine rağmen, birçok değişiklik kanunen saptanmış ve uygulamaya sokulmuştur.

Makedonya’nın NATO üyeliği ve AB ilişkilerinin, Yunanistan ile yaşadığı isim anlaşmazlığı sürdüğü müddetçe sürüncemede kalacağı ve bunun da ülkenin ekonomik gelişimi ve politik istikrarını etkileyebileceği düşünülmektedir. Son yıllarda Makedonya’ya giren direkt yabancı sermayede yaşanan ciddi düşüşte, küresel ekonomik krizin yanında, rüşvet, kanunlara uyumda yaşanan sorunlar ve Avrupa-Atlantik ilişkilerinin askıya alınmasının da çok etkili olduğu düşünülmektedir.

Makedonya Anayasası, yabancı yatırımcılara piyasada eşit pozisyon hakkı, yatırım sermaye ve karlarını serbestçe transfer etmelerini ya da ülkelerine geri götürmelerini garanti etmektedir. Makedonya’da özelleştirme neredeyse tamamlanmıştır. Özel sermaye piyasada hakim durumdadır. Makedonya kanunlarına göre, geriye kalan devlet sermayeli şirketlerin özelleştirilmesi işlemlerinde yerli ve yabancı yatırımcılar eşit fırsatlara sahiptir. Yabancı yatırımcılara karşı olan hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Yasal düzenleme birçok kanun ile çizilmiştir.

Makedonya Hükümeti, ülkedeki en büyük işveren, mal ve hizmet alıcısıdır. Yolsuzluk ve uygunsuzlukları en aza indirgemek için internet üzerinden prosedürlerin işletilmesi etkinlik ve uluslararası tanınırlık açısından daha uygun olmakla birlikte, bu uygulama henüz yaygınlaşmamıştır.

Makedonya’daki ekonomik istikrarsızlık, yavaş işleyen bürokrasi, çalışma ve oturma izinlerinde yaşanan sıkıntılar, güven duyulmayan yargı sistemi ve sık değişen mevzuat gibi nedenlerle, Türk yatırımcıların bu ülkeye yönelik ilgisi sınırlıdır. Ülkemizin Makedonya’daki yatırımları büyük ölçüde KOBİ’lerden oluşmaktadır ve ülkedeki toplam yatırımların % 3,2’sini kapsamaktadır.

Makedonya’da doğrudan yabancı sermaye yatırımı gerçekleştiren Türk şirketlerinin sayısı 100 civarındadır. Bununla birlikte, TAV ve Şişecam gibi büyük çaplı şirketlerin Makedonya’ya yatırımlarıyla birlikte Makedonya’daki toplam Türk yatırımı tutarı 500 milyon Dolar’ı aşmıştır.

En büyük yatırım, 2008 yılında açılan ihaleyle, Üsküp ve Ohri havalimanlarının modernleştirilmesi ve işletilmesi hakkını kazanan TAV şirketi tarafından yapılmıştır. Bu çerçevede modernizasyon çalışmaları tamamlanan Ohri Aziz Pavlus Havaalanı, 10 Nisan 2011 tarihinde Başbakan Nikola Gruevski’nin katılımıyla gerçekleştirilen resmi törenle açılmıştır. Üsküp Büyük İskender Havaalanı’nın resmi açılışı ise 6 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Makedonya’daki en önemli Türk yatırımları arasında ayrıca; bankacılık sektöründe Halk Banka AD Skopje (Ziraat Banka AD Skopje’yi devraldıktan sonra ülkenin 6. büyük bankası olmuştur) ile Hollanda merkezli Demir-Halk Bank tarafından çoğunluk hissesi satın alınan İK Banka yer almaktadır. “Swedmilk” fabrikasını satın alarak Makedonya pazarına giren Sütaş’ın Makedonya’ya 2 bin büyükbaş hayvan getirme hedefi bulunmaktadır.

Yatırımını Cevahir Holding’in üstlendiği ve 42 katlık dört binadan, alışveriş merkezinden ve sosyal alanlardan müteşekkil kompleksin inşasına Üsküp’ün Aerodrom ilçesinde Temmuz 2012’de başlanmıştır. Projenin toplam maliyeti 300 milyon Euro’dur.

Makedonya’daki yabancı yatırımların önemli bir kısmı telekomünikasyon, bankacılık, sigortacılık, petrol sanayi, tekstil, gıda, tütün, ticaret ve hizmet sektöründe görülmektedir. Son dönemde, çeşitli doğrudan yabancı sermaye yatırım yöntemleriyle Makedonya’da yatırım yapan şirketlerin sayısı artmaktadır.

Söz konusu şirketler arasında, İngiltere’den Johnson Matthey ve QBE Insurance Group Limited, Avusturya’dan Mobilkom Austria ve EVN, Almanya’dan T-Home, Fransa’dan Societe Generale, ABD’den Johnson Controls (USA), Yunanistan’dan National Bank of Greece, Hellenic Bottling Company S.A. ve Titan Group, Hollanda’dan Mittal Steel, İsviçre’den Duferco gibi firmalar yer almaktadır.

Makedonya’daki doğrudan yabancı yatırımların resmi kayıtları Makedonya Merkez Bankası tarafından tutulmakta, ancak adı geçen kuruluşun sadece başlangıç tutarını kaydetmesi, daha sonra ülkeye gelen ve yatırımın asıl büyük kısmını oluşturan tutarların kayda alınmaması nedeniyle Makedonya Merkez Bankası’nın konuyla ilgili istatistikleri güvenilir bir kaynak niteliği taşımamaktadır.

Bu gerçekler ışığında, Makedonya Merkez Bankası’nın resmi rakamlarına göre Hollanda’nın en büyük yabancı sermaye yatırımı gerçekleştiren ülke konumunda bulunduğu Makedonya’da Türk yatırımları diğer ülkelere oranla düşük düzeylerde kalmaktadır. TCMB verilerine göre 2005-2016 dönemi itibariyle Türkiye’nin Makedonya’ya yapmış olduğu yatırımların toplamı 144 milyon dolardır.

Sektörler İtibarı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Ülkeye gelen yabancı yatırımların yarısından fazlası inşaat da dahi olmak üzere hizmetler sektörüne olmaktadır. Bunu imalat sanayi, elektrik/gaz/su işleri ve madencilik, tarım/hayvancılık izlemektedir.

Yatırımlarda Öncelikli Alanlar

Makedonya Hükümetince yabancı yatırımcı beklendiği ilan edilen alanlar:

– Bilişim ve iletişim teknolojileri,

– Tarım ve gıda işleme teknikleri,

– Otomotiv,

– Turizm,

– Metalürji,

– Kimyasallar,

– Enerji,

– Toplu konut inşaatları,

– Altyapı yatırımları (atık su ve içme suyu projeleri),

– Sigortacılık,

– Tütün ve sigara,

– Tekstil (hazır giyim, deri),

– Bankacılık yatırımları.

Söz konusu alanların yanı sıra, Makedonya açısından ana doğal gaz nakil hatlarından birine dahil olmanın büyük önem taşıdığı hususu Makedonya yetkililerince sıklıkla dile getirilmektedir. Bu konuyla bağlantılı olarak, halihazırda evsel doğal gaz tüketimi henüz bulunmayan Makedonya’da başta Üsküp şehri olmak üzere hem evsel hem de endüstriyel doğal gaz nakil ve dağıtımı önem taşıyan bir yatırım alanı olarak değerlendirilmektedir.

Makedonya hemen hemen bütün sektörler için elverişli koşullar sunan ve birçok açıdan bakir bir ülke olup, Türk firmaları açısından; yaş meyve-sebze ve işlenmiş gıda sanayi (organik tarım) (tavuk çiftliği) (süt ve sütten mamul ürünler), otomotiv yan sanayi, bilişim teknolojileri, paketleme makineleri (tetrapak ve diğer), tekstil, deri işleme tesisleri, ağaç işleme ve mobilya sanayi, her türlü makine, makine imalat sanayi (montaj yatırımları), inşaat malzemeleri, madencilik (mermer), kireç ocağı, su arıtma cihazları, altyapı araç ve gereçleri, başlıca yatırım ve ticaret alanları olarak sıralanabilir.

Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler)

Makedonya’da serbest bölgelerin şartları, ölçütleri ve anlaşma koşulları Makedonya Teknolojik Sanayi Gelişme Bölgeleri (Technological Industrial Development Zones) Yasası ile düzenlenmektedir. Serbest bölgelere yönelik olan gelişim, denetim ve tesis kurma aktivitelerini yönetmek için Serbest Ekonomik Bölgeler Müdürlüğü (Directarate for Technological Industrial Development Zone) kurulmuştur.

Söz konusu yasanın incelenmesinden de görüleceği üzere, Makedonya’daki “serbest bölge” olarak adlandırılan ve Türkiye’deki serbest bölge, organize sanayi bölgesi ve teknoparkların bazı özelliklerini bir arada barındıran “Teknolojik Sanayi Gelişme Bölgeleri” bir dış ticaret enstrümanı olmakta ziyade, ülkedeki ekonomik ve teknolojik gelişimin hızlandırılmasının ve ülkeye yabancı yatırımcı çekilmesinin en önemli araçlarından biri olarak tasarlanmıştır.

Nitekim Makedonya Hükümeti ve Makedonya Yatırım Ajansı’nın ülkeye yabancı yatırımcı çekmek için hazırladığı yayınlarda ve gerçekleştirdiği sunuşlarda en çok öne çıkarılan hususlardan birisi, Makedonya serbest bölgelerinde sağlanan ve aşağıda özetlenen olanaklardan bahsedilmesidir. Koridor 8 (Doğu – Batı) ve Koridor 10’un (Kuzey – Güney) Makedonya topraklarından geçmesi Serbest Bölgelerinin gelişimi için önemli bir etken sayılmaktadır.

Makedonya’daki serbest bölgeler aslında Türkiye’deki uygulamalardan farklı olarak, seçilmiş bazı sektörlerde sadece üretim yapılması üzerine tasarlanmıştır. Söz konusu bölgelerde sadece ticari faaliyette bulunacak firmalar çalışamamaktadır. Ayrıca, bu bölgelerde yapılacak üretimin iç piyasa yerine ihracata yönelik olması gerekmektedir.

Makedonya Cumhuriyeti’nde; Bunarcik (Üsküp 1), Üsküp 2, İştip ve Kalkandelen (Tetovo) şehirlerinde olmak üzere toplam 4 adet serbest bölge ilan edilmiş olup, bunlardan sadece Bunarcik Serbest Bölgesi faal durumdadır. Nisan 2010’da Bunarcik 2 ve İştip’teki Serbest Bölgelerin temel atma törenleri gerçekleştirilmiştir. Ülkede toplam yedi adet Serbest Bölge oluşturulması planlanmaktadır.

Bunarcik Serbest Bölgesi Üsküp–Kumanovo otoyolunun (E-75) yanında, Üsküp “Aleksandar Veliki” havalimanına 3 km uzaklıktadır. 158,93 hektarlık alana sahiptir. Halihazırda, biri ABD merkezli Johnson Controls ve diğeri İngiltere menşeli Johnson Matthey olmak üzere iki otomotiv yan sanayi firması, Bunarcik Serbest Bölgesinde fabrikalarını kurmuşlardır.

2011 yılında Makedonya’da cam ambalaj üretimine başlamayı öngören Şişecam ve otomotiv sektöründe alüminyum profil üretmek üzere Üsküp Serbest Bölgesinde üretim yapmayı planlayan Borteknik firmalarımız Makedonya Hükümeti ile iyi niyet sözleşmeleri imzalamış olmakla birlikte henüz faaliyete geçilmemiştir. Söz konusu serbest bölgede ayrıca, Kore ve İtalya’dan birer otomotiv firmasının daha yatırım yapacağı bilinmektedir.

Teknolojik Sanayi Geliştirme Bölgesi (Technological Industrial Development Zone) olarak adlandırılan Makedonya serbest bölgelerinde kazanç vergisinden 10 yıl boyunca, bölge dışında % 10 olan kişisel gelir vergisinden ise 5 yıl boyunca % 50 oranında muafiyet sağlanmaktadır. Ayrıca, serbest bölgedeki yatırımcılar hammadde, makineler ve parçaları ve ilgili ürünler için KDV ve gümrük vergilerinden muaf tutulmaktadır.

Serbest bölgedeki araziler çok düşük fiyatlarla ve 50 yıllık uzun dönemli kiralama (leasing) imkanı ile yatırımcılara sunulmakta, bu sürenin 25 yıl daha uzatılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Serbest bölgede yatırım yapan firmalar için gerekli altyapı hizmetlerine (doğal gaz, su, kanalizasyon ve elektrik) erişim sağlanmasına ilişkin herhangi bir masraf üstlenmek durumunda kalmadığı gibi, söz konusu giderlerle ilgili altyapı vergilerinden de muaf tutulmaktadır. Ayrıca, yatırımcılar inşaat izinleri konusunda ödenmesi gereken ücretlerden de serbest bölgelerde muaf bulunmaktadır.

Ülkede İş Kurma Mevzuatı

Makedonya’daki Şirket Kurma Prosedürü:

Makedonya’da yerli ve yabancı firma ayrımı bulunmamakta, vergiler, imtiyazlar ve devlet destekleri anlamında tüm firmalar aynı prosedürlere ve mevzuata tabi bulunmaktadır.

Makedonya’da firma kurma işlemlerinde Merkez Sicil tek yetkili kurumdur. Oluşturulan tek başvuru sistemi (one-stop-shop system) sayesinde, şirket kurma işlemleri 4 saatte ve çok düşük maliyetlerle sonuçlandırılmaktadır. Buna göre, yatırımcılar Merkez Sicil’de tek bir ofisle muhatap olmakta, başvuruları bu ofise yapmakta, gerekli bilgileri söz konusu ofisten alabilmekte ve başvurularını tek bir elemandan takip edebilmektedir. Söz konusu tek başvuru sistemi, Makedonya’nın değişik yerlerindeki 32 adet kurum ve kuruluş ofisleriyle elektronik olarak bağlı olan Merkez Sicil tarafından yürütülmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Makedonya’daki şirket kurma ya da şube açma şeklindeki yapılanmalar temelde firmalarımızın tercihine kalmaktadır. Ülkede ticari faaliyette bulunmak için şirket kurmak şart olmakla birlikte, müteahhitlik yapmak ya da sadece temsilci bulundurmak amacıyla Makedonya’ya gelen firmalarımızın bazıları şirket kurmak yerine şube açmayı tercih edebilmektedir.

Yabancı firmaların ülkede temsilcilik açmaları için gerekli şartlar:

• Yabancı firmanın noter onaylı ticaret sicil gazetesi,

• Temsilciliğin Makedonya’daki adresi,

• Temsilcilik açma sürecinde imza yetkisi olan kişinin adı ve kimlik/pasaport numarası,

• Temsilcilik müdürünün adı ve kimlik/pasaport numarası,

• Temsilcilikte çalışacak tüm elemanların adı ve kimlik/pasaport numaraları.

• Gerekli diğer belgeler:

• Temsilcilik açma kararı,

• Makedonya Merkez Sicil Kurumu’na temsilcilik kayıt başvuru formu,

• Temsilciliğin çalışma programı,

• Makedonya’daki temsilciliğin faaliyetleri konusunda bütün sorumlulukları üstlendiğine dair ana şirketin beyanatı.

Makedonya Cumhuriyeti’nde doğrudan vergiler (kurumlar vergisi, kişisel gelir vergisi, emlak vergisi) ve dolaylı vergiler (KDV ile ÖTV) uygulanmaktadır.

Makedonya’da faaliyet gösterecek firmalarımız açısından önem taşıyan konuların başında gelen vergilere ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır:

• Kurumlar Vergisi, %10’luk düz vergi olarak uygulanmaktadır. Bu oranla Makedonya Avrupa’nın en düşük vergi uygulamasına sahip ülkelerinden biri konumunda olup, söz konusu oranın önümüzdeki yıllarda %8’e düşürülmesi planlanmaktadır.

• Ülkede uygulanan gelir vergisi oranı da %10’dur.

• Katma Değer Vergisi’nin (KDV) genel uygulama oranı %18 olup, gıda ürünleri, kamu tarafından sağlanan şebeke suyu, kitap, gazete ve dergi gibi yayım-basım ürünleri, güneş enerjisi kolektörleri, ulaşım, bilgisayar donanımları ve yazılımda ise %5’lik KDV alınmaktadır.

• Emlak Vergisi %0,1-0,2. Gayrimenkul Satış Vergisi ise %2-4 gibi çok düşük oranlarda uygulanmaktadır.

• Sosyal Vergiler;

Emeklilik ve Malul Sigortası %21,2

Sağlık Sigortası %9,2

İş ilişkisi %1,6

Söz konusu sosyal vergi ve sigortaların düşürülmesi yeni hükümetin gündeminde olan bir konudur.

Yıl içerisinde kurumlar vergisi ve kişisel gelir vergisi aylık olarak ödenmektedir. Kurumlar vergisi için aylık ödemelerin ayın bitiminden en geç 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Kişisel gelir vergisi ise çalışana maaş ödemesi ile eşzamanlı olarak yatırılmaktadır.

Öte yandan, takvim yılının bitiminden sonra vergi mükelleflerinin kurumlar vergisi için vergi bilançosunu Kamu Gelirler Dairesine en geç 28 (29) Şubata kadar sunması gerekmektedir. Kişisel gelir vergisi için süre 15 Mart olarak belirlenmiştir.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar çalışmaya başladıkları tarih itibariyle 10 yıl süreyle kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bahse konu firmaların çalışanlarına uygulanan kişisel gelir vergisinde ise 5 yıl süreyle %50 indirim yapılmaktadır.

Yatırımlara Sağlanan Teşvikler

Teknolojik Sanayi Geliştirme Bölgesi (Technological Industrial Development Zone) olarak adlandırılan Makedonya serbest bölgelerinde kazanç vergisinden 10 yıl boyunca, bölge dışında %10 olan kişisel gelir vergisinden ise 5 yıl boyunca %50 oranında muafiyet sağlanmaktadır. Ayrıca, serbest bölgedeki yatırımcılar hammadde, makineler ve parçaları ve ilgili ürünler için KDV ve gümrük vergilerinden muaf tutulmaktadır.

Serbest bölgedeki araziler çok düşük fiyatlarla ve 50 yıllık uzun dönemli kiralama (leasing) imkanı ile yatırımcılara sunulmakta, bu sürenin 25 yıl daha uzatılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Serbest bölgede yatırım yapan firmalar için gerekli altyapı hizmetlerine (doğal gaz, su, kanalizasyon ve elektrik) erişim sağlanmasına ilişkin herhangi bir masraf üstlenmek durumunda kalmadığı gibi, söz konusu giderlerle ilgili altyapı vergilerinden de muaf tutulmaktadır. Ayrıca, yatırımcılar inşaat izinleri konusunda ödenmesi gereken ücretlerden de serbest bölgelerde muaf bulunmaktadır.

Oturma ve Çalışma İzinleri

Makedonya’ya turistik amaçla veya aile ziyareti için gelen vatandaşlarımız, vize almaksızın 2 aya kadar bu ülkede kalabilirler. Bu süreden sonra Makedonya’yı terk etmeleri gerekmektedir. Çalışma vizesi olmayanların, iki ayda bir giriş-çıkış yapsalar dahi, çalışmaları yasaktır. Çalışmak isteyen vatandaşlarımızın çalışma izni almaları gerekmektedir.

‘’Yabancı İşçi Çalıştırma Yasası’’ (M.C. Resmi Gazetesi No.70/2007 ve 5/2009) çerçevesinde Makedonya’da yabancı işçilerin istihdam koşulları belirlenmiştir. Yasaya göre farklı çalışma izin türleri ve farklı prosedürler belirlenmiştir. Makedonya’da yabancı işçilerin istihdamı için temel şart Makedonya ekonomisine negatif etki yapmamasıdır.

Yabancı işçi transferinin yapılabilmesi için firmanın Makedonya’da bir şubesi veya kurulu firmasının olması gerekmektedir. Bu durumda işveren geçici olarak yabancı işçi transferi yapabilmektedir. Transfer edilecek işçinin kendi ülkesinde sosyal güvenlik ve sağlık sigortasının yapılmış olması ve işveren firmada en az 1 yıl süreyle çalışmış olması gerekmektedir.

Makedonya’da yabancı işçi çalıştıracak firmaların, işçiler için öncelikle çalışma ve oturma izni almaları gerekmektedir. Çalışma ve oturma izinleriyle ilgili kuruluşlar; Dışişleri Bakanlığı Vize Merkezi (ve Makedonya’nın ilgili ülkelerdeki büyükelçilik ve konsoloslukları), İçişleri Bakanlığı Yabancılar Şubesi ve Makedonya Çalışma Ajansı’dır.

Çalışma izinleri en az 6 ay için verilmekte, gerekmesi halinde yenilenebilmekte ve maksimum 3 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Yabancı uyruklu bir kişiye çalışma izni verilebilmesi için öncelikle işveren, gerekli belgelerle Makedonya Çalışma Ajansına başvurmalıdır. Çalışma Ajansının 15 gün içerisinde, boş kadronun Makedonya uyruklu çalışanlarca doldurulup doldurulamayacağı konusunda görüş bildirmesi gerekmektedir. Bir diğer deyişle, Makedonya makamları, söz konusu iş için yabancı birisinin işe alınmasının gerekli olup olmadığını takdir edecektir. Çalışma Ajansının olumlu görüşü alındığında, işveren ile yabancı arasında sözleşme imzalanır. Çalışma Ajansı, yabancıya sözleşmeyi de içeren başvuru dosyasının onaylı örneğini verir.

T.C. vatandaşları, başvuru dosyasına gerekli belgeleri ekleyerek, Makedonya’nın İstanbul veya Ankara’daki temsilciliklerine başvurur. İstenen belgeler aşağıda yer almaktadır:

– Çalışma Ajansınca verilen izin

– Geçim kaynaklarını gösteren belgeler

– Kişinin ikamet edeceği yeri gösteren belgeler

– Sağlık sigortasına dair belgeler

– Adli sicil belgesi

– Makedonya’da kalınacak süreyi en az 3 ay aşan geçerliliği olan pasaport

İş kurmak için gelenler, öncelikle şirketin kaydını yaptırdıktan sonra aynı şekilde Türkiye’deki Makedonya Büyükelçiliği/Başkonsolosluğunda çalışma izin başvurusunda bulunmalı ve izin başvurusu olumlu sonuçlanıncaya kadar Makedonya’da çalışmamalıdır.

Çalışma izni yine Makedonya’nın dış temsilciliklerinden verilecektir. Ayrıca, çalışma izni alınıncaya kadar çalışmak yasaktır. Başvuruda eksik belge olmadığı takdirde sürecin en fazla 60 gün sürmesi öngörülmektedir.

Çalışma izni bulunan yabancının aile mensupları oturma izni alabilirler. Bu yöndeki başvurular da Makedonya Büyükelçiliğine/Başkonsolosluğuna yapılmalıdır. Oturma izninin uzatılması için Makedonya İçişleri Bakanlığına başvurulmalıdır. Oturma izni ücreti 30 Avro’dur.

Çalışma izni verilmeyen yabancılar, kararın alınmasından itibaren 8 gün içerisinde Makedonya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı nezdinde itiraz hakkına sahiptirler.

Yasadışı olarak çalışan yabancılara ve izinsiz yabancı çalıştıranlara para cezası, sınırdışı edilme ve Makedonya’ya giriş yasağı gibi cezalar uygulanmaktadır.

Çalışma izni başvuru formları ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere www.mtsp.gov.mk adresinden, oturma izni başvuru formlarına ise www.moi.gov.mk adresinden ulaşılabilmektedir.

“Yabancı İşçi Çalıştırma Yasası” ile “Çalışma İzinleri Verme Prosedürü ve Özel Çalışma İzinleri Yönetmeliği’’ (M.C. Resmi Gazetesi No.108/2007) uyarınca farklı türden çalışma izinleri ve bunların verilmesi için farklı şartlar belirlenmiştir.

Çalışma Ajansı üç çeşit izin vermektedir: Şahsi çalışma izni, istihdam edilmeye dayalı (bir firmanın çalışanı olarak) çalışma izni ve çalışma izni.

i. Şahsi çalışma izinleri işçilik piyasa koşullarından bağımsız olarak en çok bir yıla kadar bir süreyle verilen izinlerdir.

Bu kategoriye:

1. Makedonya kökenli olan fakat yabancı uyruklu olan kişiler,

2. Daimi oturum izni olan yabancılar,

3. Makedonya vatandaşı ile evlilik sebebiyle geçici oturum izni olan yabancılar,

4. Mülteci statüsü kabul edilen yabancılar,

5. Geçici koruma altında olan yabancılar,

6. İnsan ticareti mağduru olan ve insani nedenlerle oturum izni verilen yabancılar girmektedir.

Ayrıca bu kategoriye Makedonya’da şirket kurmuş ve bu şirkette kurucu veya yönetici olarak iş ilişkisi kuracak yabancılar da girmektedir.

ii. İstihdama dayalı (bir firmanın çalışanı olarak) çalışma izinleri işverenin başvurusuna istinaden ve sadece bahsekonu firmada çalışabilecek şekilde verilen izinlerdir. Bu tür izin kapsamında yabancı işçi çalıştırmanın temel şartı ekonomiye ve işsizlik oranına olumsuz etki yapmamasıdır. Bu tür izinler genellikle çalışma piyasasında açığı bulunan meslekler için verilmektedir.

iii. Diğer çalışma izinleri geçici süreli çalışacak yabancılara verilmektedir. Bu izinlerin verilme durumları:

1. Transfer edilmiş işçiler (sınırötesi hizmetler)

2. Yabancılara yönelik eğitim

3. Tarım, ormancılık ve inşaat alanında sezonluk işçiler

4. Yabancı temsilciler tarafınca yapılan işler

5. Yabancıların kişisel hizmetleri.

Makedonya’da çalışan yabancı uyruklu işçilerin en büyük bölümü kendi firmalarında kurucu, yönetici, müdür vb. olarak çalışmaktadır.

Ülkedeki İhaleler

Makedonya’da görev ve yetki alanlarına göre ihaleci kuruluş niteliği taşıyan Bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara ilişkin internet adresleri aşağıda yer almaktadır.

• Altyapı, ulaştırma ve haberleşme alanlarında Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı,

• Çevre projeleri alanlarında Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı,

• Sulama barajları alanında Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

• Enerji ve turizm alanlarında Makedonya Ekonomi Bakanlığı.

Başbakanlık, www.vlada.mk

Ekonomi Bakanlığı, www.economy.gov.mk

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, www.mtc.gov.mk

Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, www.mzsv.gov.mk

Çevre Bakanlığı, www.moe.gov.mk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, www.mtsp.gov.mk

Maliye Bakanlığı, www.finance.gov.mk

İçişleri Bakanlığı, www.moi.gov.mk

Merkez Bankası, www.nbrm.gov.mk

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü (Teknolojik Sanayi Geliştirme), www.fez.gov.mk

Devlet İstatistik Kurumu, www.stat.gov.mk

Gümrük Müdürlüğü, www.customs.gov.mk

Vergi Dairesi, www.ujp.gov.mk

İş Bulma Kurumu ,www.zvrm.gov.mk

Merkez Sicil, www.crm.org.mk

Çalışma Ajansı, www.mtsp.gov.mk

Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, www.matto.com.mk

Makedonya Yatırım Ajansı, www.investinmacedonia.com

Makedonya Ekonomi Odası, www.mchamber.org.mk

Kuzeybatı Makedonya Ekonomi Odası, www.oemvp.org

Makedonya Ticaret Odaları Birliği, www.chamber.org.mk

Sanayi Mülkiyet Koruma Bürosu, www.ippo.gov.mk

Menkul Kıymetler Komisyonu, www.sec.gov.mk

Uzun Vadeli Menkul Kıymetler Borsası, www.mse.org.mk

Menkul Kıymetler Merkez Hazinesi, www.cdhv.org.mk

Halk Banka AD Skopje, Adres: Bul. Mito Hadzivasilev Jasmin BB 1000 Üsküp, Makedonya

Tel: +389 (0)2 3250 972

İzvozna i Kreditna Banka AD- Skopje, www.ikbanka.com.mk

Komercijalna Banka AD- Skopje, www.kb.com.mk

Uni Banka AD- Skopje, www.unibank.com.mk

Eurostandard Banka AD- Skopje, www.eurostandard.com.mk

İnvest Banka AD- Skopje, www.investbanka.com.mk

Makedonska Banka AD- Skopje, www.makbanka.com.mk

Ohridska Banka AD- Ohrid, www.ob.com.mk

ProKredit Banka AD- Skopje, www.procreditbank.com.mk

Rado Banka AD- Skopje, www.radobank.com.mk

Stopanska Banka AD- Skopje, www.stb.com.mk

Tutunska Banka AD- Skopje, www.tb.com.mk

Alfa Banka AD- Skopje, www.alphabank.com.mk

Sileks Banka AD- Skopje, www.sileksbanka.com.mk

Makedonya Kalkınmayı Destekleme Bankası, www.mbdp.com.mk

Avrupa Birliği, www.europa.eu.int

Avrupa Kalkınma Ajansı, www.ear.eu.int

USAİD, www.usaid.org.mk

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, www.ebrd.com

Dünya Bankası, www.worldbank.org.mk

UNDP, www.undp.org.mk

Amerikan-Makedon Ticaret Odası, www.amcham.com.mk

 

Dış Ticaret

Ülkenin Dış Ticareti (Milyon $)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İhracat

4,4

4,0

4,3

4,9

4,5

4,8

İthalat 

7,0

6,5

6,6

7,3

6,4

6,8

Dış Ticaret Hacmi

11,4

10,5

10,9

12,2

10,9

11,6

Dış Ticaret Dengesi

-2,6

-2,5

-2,3

-2,4

-1,9

-2,0

 Kaynak: ITC-Trade Map

İhracatında Başlıca Ürünler

İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $)

GTİP

ÜRÜN ADI

2014

2015

2016

2015-2016

Değişim

%

2016

Pay

%

TOPLAM

4.964.132

4.489.934

4.784.605

6,6

100,0

3815

Reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar, katalitik müstahzarlar

860.082

856.749

972.532

13,5

20,3

8421

Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları

424.388

474.340

550.025

16,0

11,5

8544

İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar

266.828

274.623

387.120

41,0

8,1

8702

Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu taşıtlar

93.560

104.613

142.175

35,9

3,0

7202

Ferro alyajlar

388.803

300.417

140.740

-53,2

2,9

9401

Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları

69.680

102.382

130.054

27,0

2,7

2401

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

127.876

95.856

118.120

23,2

2,5

6204

Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.

151.804

108.649

107.288

-1,3

2,2

6203

Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.

137.163

104.227

101.452

-2,7

2,1

7208

Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. fazla

123.920

83.189

96.345

15,8

2,0

7306

Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller

76.452

65.226

92.583

41,9

1,9

7210

Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. den geniş)

102.970

85.154

83.277

-2,2

1,7

6205

Erkek/erkek çocuk için gömlek

93.625

76.824

77.889

1,4

1,6

3004

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

81.342

69.717

75.939

8,9

1,6

6206

Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs.

83.627

71.112

65.749

-7,5

1,4

1905

Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. ile boş ilaç kapsülü mühür güllacı vs.

61.767

58.819

60.979

3,7

1,3

2204

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil)üzüm şırası

63.519

43.642

52.781

20,9

1,1

2603

Bakır cevherleri ve konsantreleri

53.996

49.690

50.746

2,1

1,1

8507

Elektrik akümülatörleri, separatörleri

27.789

42.333

47.833

13,0

1,0

2607

Kurşun cevherleri ve konsantreleri

71.033

52.594

42.039

-20,1

0,9

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

53.322

35.821

38.574

7,7

0,8

8537

Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar

87.475

75.373

35.757

-52,6

0,7

8708

Kara taşıtları için aksam, parçaları

17.531

11.651

30.611

162,7

0,6

6403

Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb. kösele

49.074

31.444

27.772

-11,7

0,6

2005

Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten başka usulde hazırlanmış konserve, dondurulmamış)

26.635

25.264

26.733

5,8

0,6

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.

35.727

27.741

26.455

-4,6

0,6

6104

Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs. (örme)

36.198

25.795

26.407

2,4

0,6

6106

Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek; bluz (örme)

36.427

28.001

25.490

-9,0

0,5

0808

Elma, armut ve ayva (taze)

17.335

19.124

23.893

24,9

0,5

6211

Kadın/kız çocuk için spor, kayak ve yüzme kıyafetleri vb. giyim eşyası

32.104

25.724

23.708

-7,8

0,5

7321

Demir-çelik soba, ocak, ızgara, ocak, mangal vb. ev eşyası

20.077

21.042

23.708

12,7

0,5

6109

Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme)

37.097

25.309

20.896

-17,4

0,4

2608

Çinko cevherleri ve konsantreleri

31.461

28.520

19.447

-31,8

0,4

1512

Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

11.091

19.348

19.365

0,1

0,4

8607

Demiryolu taşıtlarının, tramvayların aksam-parçaları

17.891

18.340

18.863

2,9

0,4

0709

Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş)

22.464

18.036

18.840

4,5

0,4

2515

Mermer ve traverten, ekosin su mermeri, kireçli taşlar

21.395

18.052

18.591

3,0

0,4

7308

Demir/çelikten inşaat ve aksamı

13.943

13.153

18.162

38,1

0,4

0704

Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar vb. (taze/soğutulmuş)

18.083

13.709

17.496

27,6

0,4

6406

Ayakkabı aksamı, iç taban, topuk rampası, getr, tozluk, dolak vb.

21.853

14.900

16.632

11,6

0,3

Kaynak: ITC-Trade Map

İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $)

GTİP

ÜRÜN ADI

2014

2015

2016

2015-2016 Değişim

%

2016

Pay

%

TOPLAM

7.301.343

6.399.823

6.757.023

5,6

100,0

7110

Platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum (ham, pudra vb.)

835.039

738.894

830.903

12,5

12,3

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

673.024

438.828

396.583

-9,6

5,9

6909

Laboratuvarda, kimyasal/teknik işlerde kullanılan seramikten cihaz ve eşya

120.803

169.994

236.864

39,3

3,5

8703

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları

143.450

130.261

153.992

18,2

2,3

7208

Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. fazla

149.158

146.031

141.748

-2,9

2,1

8544

İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar

90.567

112.295

139.139

23,9

2,1

3004

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

136.706

108.609

122.612

12,9

1,8

3824

Kimya ve bağlı sanayide kullanılan kimyasal ürünler

52.224

78.538

108.640

38,3

1,6

8517

Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar

99.889

87.236

104.991

20,4

1,6

2716

Elektrik enerjisi

187.543

133.281

92.743

-30,4

1,4

8536

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı

43.313

61.499

85.245

38,6

1,3

2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

114.626

82.972

72.225

-13,0

1,1

8421

Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları

68.687

66.093

64.893

-1,8

1,0

5903

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat

48.144

52.515

60.748

15,7

0,9

8708

Kara taşıtları için aksam, parçaları

41.585

43.779

58.243

33,0

0,9

8701

Traktörler

43.330

41.804

54.509

30,4

0,8

5208

Pamuk men (ağırlıkça %85 ve fazla pamuk m.kare 200gr)

67.982

52.987

52.249

-1,4

0,8

7214

Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, çekilmiş)

46.051

39.155

45.721

16,8

0,7

7207

Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller

37.626

20.463

45.463

122,2

0,7

0207

Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı

61.095

51.424

44.563

-13,3

0,7

1512

Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

36.707

41.973

43.852

4,5

0,6

6006

Diğer örme mensucat

56.477

41.669

42.870

2,9

0,6

8471

Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri

51.211

42.695

42.378

-0,7

0,6

3901

Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

40.277

39.427

41.750

5,9

0,6

2106

Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları

41.268

36.065

38.808

7,6

0,6

8547

Elektrikli makine, cihaz, tesisleri izole edici parçalar

39.729

34.950

37.636

7,7

0,6

3402

Yıkama, temizleme müstahzarları-sabunlar hariç

39.083

35.968

37.503

4,3

0,6

7308

Demir/çelikten inşaat ve aksamı

32.631

26.685

37.111

39,1

0,5

1701

Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)

35.420

30.154

37.098

23,0

0,5

1806

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

37.027

34.292

36.902

7,6

0,5

3923

Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül

36.267

32.453

35.422

9,1

0,5

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

43.727

36.244

34.467

-4,9

0,5

8528

Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler

37.305

31.302

34.206

9,3

0,5

3926

Plastikten diğer eşya

27.277

27.527

34.028

23,6

0,5

5407

Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar

41.228

32.959

33.180

0,7

0,5

3920

Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar

35.833

31.251

32.706

4,7

0,5

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

31.193

30.024

31.935

6,4

0,5

1905

Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. ile boş ilaç kapsülü mühür güllacı vs.

32.695

30.576

31.555

3,2

0,5

9401

Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları

17.629

16.936

28.142

66,2

0,4

0203

Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

31.395

24.398

25.876

6,1

0,4

Kaynak: ITC-Trade Map

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti

İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı (1 000 $)
ÜLKE

2014

2015

2016

2015-2016

Değişim

%

2016

Pay

%

Dünya

4.964.132

4.489.934

4.784.605

6,6

100,0

Almanya

2.046.138

1.990.053

2.248.626

13,0

47,0

Sırbistan

491.401

392.105

423.706

8,1

8,9

Bulgaristan

327.858

270.794

246.502

-9,0

5,2

Belçika

151.646

143.025

189.267

32,3

4,0

İtalya

310.483

181.363

175.225

-3,4

3,7

Yunanistan

227.729

165.702

163.327

-1,4

3,4

Romanya

94.562

107.390

134.712

25,4

2,8

İspanya

69.945

100.825

117.303

16,3

2,5

Hırvatistan

94.000

80.033

89.276

11,5

1,9

Bosna Hersek

93.078

79.485

82.022

3,2

1,7

Türkiye

67.605

73.384

70.721

-3,6

1,5

Slovenya

56.772

55.727

65.881

18,2

1,4

Arnavutluk

74.932

65.966

62.756

-4,9

1,3

Hollanda

71.338

57.987

61.634

6,3

1,3

Birleşik Krallık

68.860

46.999

58.369

24,2

1,2

ABD

53.070

40.525

50.768

25,3

1,1

Slovakya

82.145

67.236

49.445

-26,5

1,0

Rusya Federasyonu

42.068

35.087

48.953

39,5

1,0

Çin

92.632

142.820

47.810

-66,5

1,0

Macaristan

17.883

21.792

45.062

106,8

0,9

Avusturya

51.494

40.632

43.177

6,3

0,9

Çek Cum.

32.613

29.298

42.426

44,8

0,9

Polonya

18.855

27.669

32.434

17,2

0,7

İsviçre

52.464

42.837

29.194

-31,8

0,6

Tayvan

59.931

41.437

28.142

-32,1

0,6

Karadağ

31.753

26.255

27.615

5,2

0,6

Fransa

38.617

39.225

25.210

-35,7

0,5

Hindistan

22.008

13.829

19.205

38,9

0,4

İsveç

15.365

12.284

13.517

10,0

0,3

Portekiz

7.198

4.309

8.486

96,9

0,2

G. Afrika Cum.

2.889

12.361

6.719

-45,6

0,1

Ukrayna

9.508

6.668

6.688

0,3

0,1

Avustralya

5.649

5.081

5.571

9,6

0,1

Danimarka

9.500

7.144

5.099

-28,6

0,1

İsrail

4.372

4.284

4.718

10,1

0,1

Moldova

988

961

4.232

340,4

0,1

Kanada

5.459

5.261

4.200

-20,2

0,1

Hong Kong

2.745

2.963

3.944

33,1

0,1

Meksika

1.849

1.368

3.324

143,0

0,1

Letonya

3.189

2.892

3.308

14,4

0,1

Kaynak: ITC-Trade Map

 İthalatın Ülkelere Göre Dağılımı (1 000 $)
ÜLKE

2014

2015

2016

2015-2016 Değişim

%

2016

Pay

%

Dünya

7.301.343

6.399.823

6.757.023

5,6

100,0

Almanya

807.277

808.937

829.896

2,6

12,3

Birleşik Krallık

893.212

620.530

726.830

17,1

10,8

Sırbistan

635.150

518.420

541.003

4,4

8,0

Yunanistan

667.961

499.252

497.191

-0,4

7,4

Çin

433.029

390.497

421.227

7,9

6,2

İtalya

459.171

386.006

384.902

-0,3

5,7

Türkiye

377.831

319.442

349.265

9,3

5,2

Bulgaristan

384.523

340.539

311.688

-8,5

4,6

Romanya

210.254

206.615

213.854

3,5

3,2

G. Afrika Cum.

40.374

184.707

172.985

-6,3

2,6

ABD

143.657

96.283

150.212

56,0

2,2

Rusya Federasyonu

140.061

153.975

142.963

-7,2

2,1

Macaristan

84.559

69.659

140.131

101,2

2,1

Slovenya

158.332

128.917

138.781

7,7

2,1

Avusturya

143.624

135.637

131.383

-3,1

1,9

Polonya

101.626

95.512

119.001

24,6

1,8

Hırvatistan

111.723

99.161

101.879

2,7

1,5

Çek Cum.

92.420

77.281

99.352

28,6

1,5

Fransa

105.115

101.750

97.094

-4,6

1,4

Belçika

71.332

74.771

95.241

27,4

1,4

Hollanda

95.872

114.268

82.780

-27,6

1,2

Japonya

64.142

56.556

76.450

35,2

1,1

Bosna Hersek

64.243

62.574

73.716

17,8

1,1

İspanya

86.050

76.537

73.048

-4,6

1,1

İsviçre

76.675

54.582

60.518

10,9

0,9

Ukrayna

105.750

50.853

46.125

-9,3

0,7

Hindistan

48.211

48.415

45.334

-6,4

0,7

Brezilya

47.552

41.619

43.045

3,4

0,6

Arnavutluk

47.766

44.829

41.518

-7,4

0,6

Vietnam

22.231

27.365

41.419

51,4

0,6

Endonezya

34.778

14.975

40.250

168,8

0,6

Slovakya

35.678

44.604

36.391

-18,4

0,5

İsveç

32.247

24.008

29.260

21,9

0,4

Portekiz

14.094

22.502

28.663

27,4

0,4

Tayland

24.141

22.384

24.746

10,6

0,4

G. Kore

32.624

26.332

24.107

-8,4

0,4

İsrail

8.614

30.384

24.008

-21,0

0,4

Tayvan

30.516

25.436

21.932

-13,8

0,3

Fas

8.713

15.332

21.642

41,2

0,3

Meksika

7.079

7.169

17.650

146,2

0,3

Kaynak: ITC-Trade Map

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

Dış Ticaret Politikası

Makedonya’nın yeni Gümrük Kanunu AB standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

İthal edilen ürünlerin çoğuna kalite kontrolü uygulanmaktadır. Kalite kontrolüne tabi tutulan ürünler arasında tarım ürünleri, taşıt araçları ve elektrikli aletler ya da standartlara uygun olmaması halinde tüketicilerin sağlığına zararlı olabilecek ürünler yer almaktadır. Ayrıca bazı ürünlere fito-patolojik ya da veteriner kontrolü yapılmaktadır.

İthalat izinlerini Ekonomi Bakanlığı vermektedir. Ürünlerin çoğu için izinler sadece formalitedir, fakat ilaç ve askeri ekipman konusunda izin almak daha zor olabilmektedir.

Makedonya Cumhuriyeti’ne ithal edilen ürünlerin çoğuna gümrük vergisi uygulanmaktadır. Gümrük vergi oranları 0 ile % 30 arasında değişmektedir. Bazı gıda ürünlerinde bu oran % 60’a ulaşmaktadır. Ortalama gümrük vergi oranı % 7’nin altındadır. Maksimum vergi oranı olan % 60 bazı meyve ve sebze, tahıl, alkollü ve alkolsüz içecekler ve tütüne uygulanmaktadır.

Türkiye ile Makedonya arasında 1999 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Türkiye menşeli sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranları sıfırlanmıştır. Tarım ve işlenmiş gıda ürünlerindeki karşılıklı ticaretimiz ise tarife tavizlerine ve kotalara tabi durumdadır.

Makedonya’da yatırım yapacak, özellikle de müteahhitlik alanında faaliyet gösterecek firmaların, araç parkı ve gerekli teçhizatının getirilmesinde, gümrük vergisinin (ki 2008 başından itibaren Türkiye menşeli sanayi ürünlerinin tamamında gümrük vergileri sıfırlanmıştır) yansıra %18 oranında uygulanan KDV’nin de ödenmesi gerekmekte, yüklenilen işin tamamlanmasını müteakip söz konusu malzemelerin ülkeden çıkarılmasında, ödenen KDV’nin bir kısmının geri alınması mümkün bulunmaktadır.

Makedonya Cumhuriyeti 4 Nisan 2003 yılında Dünya Ticaret Örgütünün 146’ncı üyesi olmuştur. Üyelikle birlikte Makedonya piyasası yabancı ürün ve hizmetlere daha da açılmıştır. Üyelik öncesi % 14,26 olan ortalama gümrük vergisi 2010 yılında %8,54’e düşmüştür. Buna rağmen bazı önemli tarım ürünlerini koruma amaçlı ortalama gümrük vergileri %15,98, sanayi ürünlerinde ise % 6,31 düzeyinde kalacaktır.

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) tarafından Güneydoğu Balkan ülkeleri olarak tanımlanan ve geleceklerinin AB’ne bağlı olduğu belirtilen Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Moldova, Makedonya, Sırbistan ve Kosova ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları (SAA – Stabilisation and Association Agreements) imzalanmıştır.

Söz konusu Anlaşmaların yanısıra, 1992’de Polonya, Macaristan ile Çek ve Slovak Cumhuriyetleri tarafından imzalanan, daha sonra da Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Makedonya’nın taraf olduğu CEFTA (Central European Free Trade Agreement-Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması) üyeliğinden, Makedonya dışındaki ülkeler Avrupa Birliği üyeliği nedeniyle ayrılmışlardır.

Diğer taraftan, CEFTA’nın diğer Balkan ülkelerini de kapsayacak ve ilgili ülkeler arasındaki mevcut serbest ticaret anlaşmalarının yerine geçecek şekilde genişletilmesi yaklaşımıyla, 19 Aralık 2006 tarihinde Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan (AB üyeliği ile ayrılmıştır), Sırbistan, Kosova, Moldova, Makedonya ve Karadağ tarafından CEFTA Anlaşması imzalanmış ve 2007 sonu itibariyle söz konusu Anlaşma, tüm taraf ülkelerdeki iç onay prosedürleri tamamlanarak yürürlüğe girmiştir.

Makedonya’nın AB, CEFTA ve EFTA yanında Türkiye ve Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunmaktadır.

Kambiyo Rejimi

Makedonya’nın ulusal parası Denar (MKD) yerel piyasada tamamen konvertibilitedir. Banka ve diğer tasarruf kuruluşlarının yanı sıra yetkili döviz büroları da değişim işlemi yapmaktadır.

Makedonya Merkez Bankası döviz piyasalarını yönetmekle birlikte bu piyasada diğer aktörlerle eşit düzeyde yer almaktadır. Kişilerin döviz alım-satımı hususunda herhangi bir kısıtlamaları yoktur. Makedonya’da paralel döviz piyasaları, uzun dönemde Denar istikrarını korumak için bulunmamaktadır. Makedonya Merkez Bankası, Denar’ın Avro karşısındaki istikrarını sağlamış ve bu sayede enflasyonu aşağıda tutabilmiştir.

Makedon Anayasası yatırım sermayeleri ve karlarının transferi ve iadesinin, transfer vergisi olmaksızın serbestçe yapılmasını garantiye almıştır.

Türkiye ile Ticaret

Genel Durum

2016 yılında Makedonya ile ticaret hacmimiz 461 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre % 16,5 oranında artmış ve 378,1 milyon ABD doları değerinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı ithalatımız ise bir önceki yıla göre % 2 artarak 82,6 milyon ABD Doları düzeyine çıkmıştır.

Türkiye-Makedonya Dış Ticaret Değerleri (1 000 $)

Yıl

İhracat

İhracat

Değişim

%

İthalat

İthalat

Değişim

%

Hacim

Denge

2005

162.476

8,8

52.080

0,3

214.556

110.395

2006

172.756

6,3

55.945

7,4

228.701

116.811

2007

271.744

57,3

55.818

-0,2

327.563

215.926

2008

296.172

9,0

29.713

-46,8

325.885

266.459

2009

283.482

-4,3

39.879

34,2

323.361

243.603

2010

262.621

-7,4

52.399

31,4

315.020

210.222

2011

298.861

13,8

91.963

75,5

390.825

206.898

2012

274.497

-8,2

103.224

12,2

377.721

171.273

2013

293.976

7,2

81.513

-21,0

375.489

212.463

2014

347.965

18,4

79.194

-2,9

427.159

268.770

2015

324.613

-6,7

80.929

2,2

405.542

243.684

2016

378.097

16,5

82.581

2,0

460.678

295.516

2016 (1-6)

187.904

31,0

46.782

21,5

234.685

141.122

2017 (1-6)

166.812

-11,2

42.549

-9,0

209.362

124.263

Kaynak: TÜİK, ITC-Trade Map

 

Türkiye’nin Makedonya’ya İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $)

GTİP No

Ürün Adı

2014

2015

2016

2015-2016

Değişim

%

2016

Pay

%

Genel Toplam

347.965

324.636

378.097

16,5

100,0

3004

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

8.695

12.809

12.714

-0,7

3,4

9619

Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya

7.472

7.003

8.839

26,2

2,3

7326

Demir/çelikten diğer eşya

1.999

1.461

8.549

485,1

2,3

9403

Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları

7.798

7.986

7.629

-4,5

2,0

5702

Dokunmuş halılar, yer kaplamaları (kilim, sumak, karaman vb.)

4.247

5.095

7.573

48,6

2,0

1905

Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. ile boş ilaç kapsülü mühür güllacı vs.

6.779

7.347

7.496

2,0

2,0

0805

Turunçgiller (taze/kurutulmuş)

7.258

6.397

7.369

15,2

1,9

3926

Plastikten diğer eşya

6.753

5.190

7.090

36,6

1,9

5209

Pamuk men (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 den fazla)

3.519

2.558

6.836

167,2

1,8

7604

Alüminyum çubuk ve profiller

5.575

5.540

6.836

23,4

1,8

6006

Diğer örme mensucat

4.193

4.425

6.387

44,3

1,7

8544

İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar

3.834

5.964

5.816

-2,5

1,5

8528

Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler

5.720

4.124

5.405

31,1

1,4

8302

Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya

5.890

4.304

4.956

15,1

1,3

8516

Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler)

5.760

5.375

4.880

-9,2

1,3

6109

Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme)

2.416

2.938

4.851

65,1

1,3

5208

Pamuk men (ağırlıkça %85 ve fazla pamuk m2 200gr)

5.552

6.176

4.754

-23,0

1,3

8418

Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları

4.832

4.723

4.558

-3,5

1,2

9401

Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları

3.201

3.906

4.438

13,6

1,2

6908

Sırlı seramikten döşeme, kaldırım taşları, şömine, duvar karosu

3.163

2.751

4.388

59,5

1,2

8708

Kara taşıtları için aksam, parçaları

3.071

3.233

4.301

33,0

1,1

6403

Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb. kösele

1.816

1.712

4.085

138,6

1,1

4411

Lif levha, orta yoğunlukta

3.964

3.585

4.017

12,1

1,1

5205

Pamuk (dikiş hariç) ipliği (ağırlık; =>%85 pamuk) (toptan)

6.839

6.328

3.914

-38,1

1,0

8450

Çamaşır yıkama makineleri

3.921

4.155

3.755

-9,6

1,0

7308

Demir/çelikten inşaat ve aksamı

1.387

1.317

3.724

182,8

1,0

3920

Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar

4.911

3.719

3.687

-0,9

1,0

5516

Devamsız suni liften dokumalar (ağırlıkça %85 < suni)

2.594

3.501

3.583

2,3

0,9

3401

Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler

3.677

3.059

3.298

7,8

0,9

3917

Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb

3.817

3.535

3.161

-10,6

0,8

6115

Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, soketler (örme)

2.392

2.489

3.125

25,6

0,8

5407

Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar

2.698

3.259

3.124

-4,1

0,8

8504

Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler

258

483

3.036

528,6

0,8

3921

Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

4.028

3.783

3.004

-20,6

0,8

6203

Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.

2.129

2.265

2.990

32,0

0,8

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

4.328

2.953

2.952

0,0

0,8

3916

Plastikten monofil, çubuk, profiller: enine kesiti > 1mm.

3.067

2.975

2.937

-1,3

0,8

7408

Bakır teller

4.006

2.515

2.823

12,2

0,7

8422

Yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. işler için makine, cihaz

2.829

2.804

2.820

0,6

0,7

4410

Yonga pano vb. levhalar

1.097

1.351

2.748

103,4

0,7

Kaynak: ITC-Trade Map

 

Türkiye’nin Makedonya’dan İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $)

GTİP No

Ürün Adı

2014

2015

2016

2015-2016

Değişim

%

2016

Pay

%

Genel Toplam

79.194

80.905

82.581

2,1

100,0

7208

Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. Fazla

22.941

23.619

22.450

-4,9

27,2

5211

Pamuk men (dokuma, %85 >pamuklu, suni-sentetik karışık, 200g/m2 den ağır)

9.714

9.226

8.959

-2,9

10,8

8607

Demiryolu taşıtlarının, tramvayların aksam-parçaları

118

989

5.286

434,5

6,4

5903

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat

338

2.213

4.960

124,1

6,0

6902

Ateşe dayanıklı tuğla, blok, karo, ateşe dayanıklı seramik eşya

6.357

4.619

4.788

3,7

5,8

9029

Diğer (devir, üretim, mesafe, hız vb.) sayaçlar

1.045

4.110

293,3

5,0

8534

Baskı devreler

417

856

3.929

359,0

4,8

6001

Örme; tüylü mensucat

40

29

2.485

8469,0

3,0

6201

Erkek/erkek çocuk için dış giyim

7

2.130

2.258

6,0

2,7

5515

Diğer devamsız sentetik liften dokumalar

9.801

4.000

1.902

-52,5

2,3

7210

Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm.den geniş)

2.746

2.788

1.761

-36,8

2,1

4707

Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları

952

1.411

1.680

19,1

2,0

8507

Elektrik akümülatörleri, separatörleri

1.563

1.545

-1,2

1,9

5806

Dokunmuş kordelalar, boldükler

733

1.524

107,9

1,8

5603

Dokunmamış mensucat (emdirilmiş)

2.020

2.049

1.501

-26,7

1,8

6203

Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.

53

665

1.421

113,7

1,7

4102

Koyun ve kuzuların ham derileri

2.921

1.213

891

-26,5

1,1

5209

Pamuk men (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 den fazla)

1.200

209

857

310,0

1,0

8708

Kara taşıtları için aksam, parçaları

132

129

690

434,9

0,8

4407

Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalın >=6 mm

248

506

673

33,0

0,8

8516

Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler)

1

567

56600,0

0,7

5210

Pamuk men (dokumalar, ağırlıkça % < 85 ten az pamuk içeren, <= 200 g/m²)

59

32

543

1596,9

0,7

8536

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı

233

235

525

123,4

0,6

3915

Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar

1.107

802

386

-51,9

0,5

6204 Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.

241

239

309

29,3

0,4

4408

Kaplamalık ve kontrplak için yapraklar; kalın >6mm.

349

356

306

-14,0

0,4

7202

Ferro alyajlar

989

3.074

260

-91,5

0,3

0504

Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze/soğutulmuş/dondurulmuş vs.)

428

299

256

-14,4

0,3

2103

Sos ve müstahzar; çeşni/lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği vb.

434

243

256

5,3

0,3

2515

Mermer ve traverten, ekosin su mermeri, kireçli taşlar

502

289

244

-15,6

0,3

2518

Dolomit

327

261

234

-10,3

0,3

9018

Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları

232

100

0,3

6403

Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb. kösele

51

168

222

32,1

0,3

8480

Metal dökümü için kasalar, plakalar, kalıp modelleri

12

208

100

0,3

9404

Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, puf, diz, ayak örtüleri vb.

518

208

-59,8

0,3

6206

Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs.

157

79

206

160,8

0,2

2102

Mayalar, cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar

205

100

0,2

2843

Kolloidal haldeki kıymetli metaller; vb. Anorganik, organik bileşikleri; amalgamlar

32

204

537,5

0,2

6103

Erkek/erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs. (örme)

180

100

0,2

9306

Bombalar, torpil, mayın, mermi vb. harp mühimmatı vb. aksamı, parçası

2

175

8650,0

0,2

Kaynak: ITC-Trade Map

İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler

Makedonya pazarı hala birçok açıdan bakir bir pazar niteliği taşımakla ve hemen hemen tüm sektörlerde önemli rekabet imkanları bulunmakla birlikte, aşağıdaki sektörler potansiyel açısından ön plana çıkmaktadır:

• İşlenmiş her türlü gıda ve tarım ürünü

• Taze sebze/meyve

• İnşaat malzemeleri

• Tekstil/hazır giyim

• Makineler, aksam ve parçaları

• Otomotiv ana ve yan sanayi

• Otomobil lastikleri

• İlaç, tıbbi malzemeler

• Beyaz eşya

• Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri

• Hijyenik ürünler

• Mobilya

• Aydınlatma gereçleri

• Plastik ambalaj ürünleri

• Kağıt/karton ürünler

• Elektronik ürünler

• Seramik ürünler

• Klimalar

Türkiye-Makedonya Yatırım İlişkileri

Makedonya, çok yavaş işleyen ve zaman zaman yatırımlar önünde ciddi bir engel oluşturan bürokrasi, özellikle çalışma ve oturma izinleri konusunda yaşanan sıkıntılar, güven duyulmayan yargı sistemi ve sık değişen mevzuat gibi nedenlerle arzu edilen düzeyde yabancı yatırımcı çekememektedir. Bu ve daha önceki bazı Türk yatırım girişimlerinin sıkıntılarla karşılaşması doğal olarak, Türk işadamlarını duraksamaya sevk etmektedir.

İkili ekonomik ve ticarî işbirliğinde açılım ve atılımda bulunulmasına yönelik yoğun çabalar sonucunda, büyük Türk şirketlerinin Makedonya’ya olan ilgileri son zamanlarda artmaya başlamıştır. Ülkeyi ekonomik ve sosyal açıdan tehdit eden işsizlikle mücadelede dış yatırımlara büyük umut bağlayan Makedonya hükümetlerinin de son dönemde şirketlerimizi büyük ölçüde özendirici bir tutum takındığı gözlemlenmektedir.

Makedonya’da doğrudan yabancı sermaye yatırımı gerçekleştiren Türk şirketlerinin sayısı 100 civarında olup bunların önemli bölümü KOBİ niteliğinde firmalarımızdır. Halihazırdaki Türk yatırım tutarı 180 milyon Dolar civarındadır.

2017 Yılı Bireysel Katılımda Devlet Desteği Olan Fuarlar 

Fuarın Adı

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Şehir

Sektörü

Organizatör

BUILD AND CONSTRUCT

28

ŞUBAT

2017

4

MART

2017

ÜSKÜP

İNŞAAT, İNŞAAT MALZEMELERİ, İNŞAAT MEKANİZASYONU

SKOPJE FAİR, ERA GROUP

MEBEL

21

MART

2017

26

MART

2017

ÜSKÜP

MOBİLYA, MOBİLYA AKSAM/PARÇALARI VE MOBİLYA MAKİNELERİ

SKOPJE FAİR, ERA GROUP

TEHNOMA

17

EKİM

2017

21

EKİM

2017

ÜSKÜP

METALÜRJİ, ELEKTRONİK, ENERJİ, METAL DIŞI ÜRÜNLER, İNŞAAT

SKOPJE FAİR, ERA GROUP

 

Ülkede yapılacak fuarlara ilişkin detaylı bilgiler için:

http://export.gov/tradeevents/index.asp

http://www.eragrupa.mk/mk/SkopjeFair/index.aspx

Pazar ile İlgili Bilgiler

Dağıtım Kanalları

Makedonya’da başarılı olabilmek için güçlü yerel bağlantıların olması gerekmektedir. Güvenilir bir acente ya da dağıtım firması ile iletişime geçmek tüm ülkeyi kapsayacak iş bağlantıları için önemli bir çıkış noktası olmaktadır. Bu sayede firmalar, potansiyel pazarlara ulaşabilmekte, iletişim noktası bulabilmekte ve hem ülke içinde hem de ülkenin komşularıyla iş yapabilme becerisine sahip olabilmektedirler.

Mevcut yasal düzenlemeler, hem yabancı hem de yerel yatırımlarda ortaklık kurmaya, karma yatırımlara izin vermektedir. Sıklıkla karşılaşılan durum, yerel bir firmanın bina, depo, ofis alanı ve personel sağlarken yabancı firmanın ise eşya, ekipman ve tecrübe ile destek vermesidir.

Ülkede her türlü dağıtım kanalı bulunmakla birlikte sistem, sofistike dağıtım ağına sahip batı pazarlarından daha yetersizdir. Ülkedeki en önemli pazar, birçok ticari aktivitenin gerçekleştiği Başkent Üsküp’tür. Diğer önemli iş merkezleri, Bitola (75,000), Prilep (67,000), ve Tetovo’da (Kalkandelen-51,000) bulunmaktadır.

Doğrudan satış Makedonya’da çok gelişmemiştir. Doğrudan pazarlama tekniklerinin geliştirilmesine ve tüketiciyi koruyan düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Kırsal alanda yaşayan tüketiciler genellikle yerel satıcılarla görüşmeyi daha çok tercih etmektedirler.

Tüketici Tercihleri

Makedonya’daki harcanabilir gelir hala diğer Batı Avrupa ülkelerine göre oldukça aşağıdadır. 2013 verilerine göre kişi başına milli gelir yaklaşık 10.400 ABD $’dır. Tüketiciler aşırı derecede fiyatlara duyarlı ve firmalar da mallarını fiyatlandırırken çok dikkatli davranmaktadırlar. İthal malların fiyatları, yerel mallara göre oldukça yüksektir.

Çoğu tüketici için ürünlerin fiyatlarının makul olması birincil faktördür. Bu durum geleneksel dükkanlarda satılan düşük kalitedeki mallara olan ilgiyi devam ettirmektedir. Yerli ürünler ender olarak belli bir kalitede olmaktadır. Fikri mülkiyet haklarındaki gelişmelerin yavaş ilerlemesinin bir sonucu olarak da çoğu ürün, tüketicilerin ilgisini çekmek için sahte markalarla satılabilmektedir. Ancak her geçen gün, kaliteye olan ilgi ve iyi kalitedeki mallara daha fazla ücret ödemek isteyen tüketici kesimi artmaktadır.

Finansman ve ödeme koşullarına dikkat etmek ülkede başarılı bir satışı gerçekleştirmek için en önemli noktaları oluşturmaktadır. Çoğu tüketici alışverişlerinde aylık taksitlendirmeyi tercih etmektedir. Yerel firmalar, kalite artırıcı ve destek hizmetlere daha yeni başlamışlardır.

Reklam ve Promosyon

Reklamcılık Makedonya’da en hızlı gelişen hizmet sektörüdür. Hem tüketiciler hem de firmalar reklam ve diğer pazarlama hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu artık fark etmeye başlamışlardır. Ülkede her türlü medya; gazeteler, dergiler, televizyon, radyo, büyük reklam panoları vb. geniş alanlarda kullanılmaktadır; Ülkede firmalar tarafından tercih edilen reklam şekilleri sırasıyla; yazılı medya, gazete ve dergiler, radyo, büyük reklam panoları-tabelalar, ticari fuarlar, satış geliştirme literatürü (broşür, ilan, katalog vb.), etkinliklere sponsor olma ve televizyondur. Televizyon reklamları çoğu Makedon firması için çok pahalı olduğu için bu yolu genellikle yabancı firmalar, özellikle de tüketim malları için, kullanmaktadırlar.

Ülkede resmi devlet kanalı dışında 4 adet özel televizyon kanalı, uydu üzerinden yayın yapan 13 ulusal televizyon istasyonu ve 58 adet bölgesel ya da yerel yayın yapan özel televizyon istasyonu bulunmaktadır. Bölgesel istasyonların sayısı kablolu TV ile giderek artırmaktadır. Ülkede 80 kadar bağımsız radyo istasyonu da bulunmaktadır.

Yazılı medya olarak, altı adet özel günlük Makedonca basılan büyük gazete, üç adet özel günlük Arnavutça basılan gazete bulunmaktadır. Ayrıca, her iki dilde de birçok özel dergi bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Kapital, ekonomik ve finansal analizlere odaklanan haftalık bir yayındır.
Belli başlı bütün medya güncellenmiş web sitelerine sahiptir ve giderek büyüyen bir online medya çıkışı bulunmaktadır. Sosyal medya ağı da giderek gelişmektedir.

Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri

İstanbul ile Üsküp arasında hem havayolu hem de karayolu ulaşımı mevcuttur. Türk Hava Yolları ve Pal Air’in Makedonya’ya uçuşları bulunmaktadır. Uçuş süresi uçak tipine göre değişmekle birlikte, 1 saat 25 dakika ile 1 saat 45 dakika arasındadır. İstanbul ile Üsküp, Gostivar, Tetovo (Kalkandelen) ve Ohri arasında günde 12 otobüs seferi mevcuttur. Yolculuk genellikle 12-13 saat arasındadır.

Kamu İhaleleri

Makedonya’da görev ve yetki alanlarına göre ihaleci kuruluş niteliği taşıyan Bakanlıklara ilişkin internet adresleri aşağıda yer almaktadır.

• Altyapı, ulaştırma ve haberleşme alanlarında Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı,
• Çevre projeleri alanlarında Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı,
• Sulama barajları alanında Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
• Enerji ve turizm alanlarında Makedonya Ekonomi Bakanlığı

Ayrıca, Makedonya’da faaliyet gösteren başlıca ekonomik ve ticari kuruluşlara ilişkin liste de aşağıda yer almaktadır.

Başbakanlık www.vlada.mk
Ekonomi Bakanlığı www.economy.gov.mk
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı www.mtc.gov.mk
Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı www.mzsv.gov.mk
Çevre Bakanlığı www.moe.gov.mk
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.mtsp.gov.mk
Maliye Bakanlığı www.finance.gov.mk
İçişleri Bakanlığı www.moi.gov.mk
Merkez Bankası www.nbrm.gov.mk
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü (Teknolojik Sanayi Geliştirme) www.fez.gov.mk
Devlet İstatistik Kurumu www.stat.gov.mk
Gümrük Müdürlüğü www.customs.gov.mk
Vergi Dairesi www.ujp.gov.mk
İş Bulma Kurumu www.zvrm.gov.mk
Merkez Sicil www.crm.org.mk
Çalışma Ajansı www.mtsp.gov.mk
Makedonya-Türkiye Ticaret Odası www.matto.com.mk
Makedonya Yatırım Ajansı www.investinmacedonia.com
Makedonya Ekonomi Odası www.mchamber.org.mk
Kuzeybatı Makedonya Ekonomi Odası www.oemvp.org
Makedonya Ticaret Odaları Birliği www.chamber.org.mk
Sanayi Mülkiyet Koruma Bürosu www.ippo.gov.mk
Menkul Kıymetler Komisyonu www.sec.gov.mk
Uzun Vadeli Menkul Kıymetler Borsası www.mse.org.mk
Menkul Kıymetler Merkez Hazinesi www.cdhv.org.mk
Halk Banka AD Skopje Adres: Bul. Mito Hadzivasilev Jasmin BB 1000 Üsküp, Makedonya
Tel: +389 (0)2 3250 972
İzvozna i Kreditna Banka AD- Skopje www.ikbanka.com.mk
Komercijalna Banka AD- Skopje www.kb.com.mk
Uni Banka AD- Skopje www.unibank.com.mk
Eurostandard Banka AD- Skopje www.eurostandard.com.mk
İnvest Banka AD- Skopje www.investbanka.com.mk
Makedonska Banka AD- Skopje www.makbanka.com.mk
Ohridska Banka AD- Ohrid www.ob.com.mk
ProKredit Banka AD- Skopje www.procreditbank.com.mk
Rado Banka AD- Skopje www.radobank.com.mk
Stopanska Banka AD- Skopje www.stb.com.mk
Tutunska Banka AD- Skopje www.tb.com.mk
Alfa Banka AD- Skopje www.alphabank.com.mk
Sileks Banka AD- Skopje www.sileksbanka.com.mk
Makedonya Kalkınmayı Destekleme Bankası www.mbdp.com.mk
Avrupa Birliği www.europa.eu.int
Avrupa Kalkınma Ajansı www.ear.eu.int
USAİD www.usaid.org.mk
Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası www.ebrd.com
Dünya Bankası www.worldbank.org.mk
UNDP www.undp.org.mk
Amerikan-Makedon Ticaret Odası www.amcham.com.mk

İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Genel

Ülkedeki istatistik sisteminde ciddi problemler bulunmakta, çoğu konuyla ilgili istatistik bulunmamasının yanı sıra bulunan istatistiklerin de güvenilirliği konusunda önemli şüpheler oluşmakta, ülkedeki birkaç resmi kurumun yayımladığı rakamlar arasında dahi zaman zaman çok ciddi farklılıklar görülmektedir.

Makedonya’da uluslararası topluma entegrasyon çabaları nedeniyle yasaların ve ilgili mevzuatın sık sık değişebildiği gözlenmektedir.

Siyasal, sosyal ve makroekonomik istikrarın henüz sağlanmaya başladığı ülkede özellikle siyasi iktidar değişikliklerinde kamu bürokrasisindeki kadroların neredeyse tamamının değişmesi nedeniyle devlette devamlılık konusunda sıkıntılar oluşabilmektedir.

Son yıllarda ülkedeki tapu ve kadastro sisteminin çok önemli bölümünün elektronik ortamda kayıt altına alınması sayesinde sistemdeki problemler büyük oranda giderilmiştir. Ancak yine de, yasal olduğu düşünülen bir tapu belgesiyle satın alınan bir arazinin bir bölümü veya tamamıyla ilgili bir süre sonra başka birilerinin ortaya çıkması ve yine yasal olduğunu iddia ettiği bir belgeyle hak iddia etmesi durumlarıyla karşılaşılabilmektedir.

Yargı sistemi, Makedonya’da en çok eleştiri alan kısım olarak görünmektedir. Genel olarak kararlar çok geç alınmakta ve yargıya güven duyulmamaktadır. Yargının tarafsızlığı konusundaki kaygılar son dönemlerde daha da artmıştır.

Yolsuzlukla mücadele konusunda Hükümetin yoğun çabalarıbulunmakta, özellikle Makedonya’ya hibe ya da kredi yoluyla yardım sağlayan ülke ve kuruluşlara ve uluslararası camiaya bu çabalarla ilgili sürekli bilgiler verilmekte, ancak alınması gereken birçok önlem bulunduğu yetkililer tarafından da açıklanmaktadır.

10 milyar Dolarlık GSMH’sından daha fazla dış ticaret hacmine sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda Makedonya’nın genel olarak ticarete yatkın bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Doğru dağıtım kanallarına girmek ve ürün ve segmente göre doğru stratejiyi benimsemek ve kalite/fiyat dengesini iyi ayarlamak kaydıyla Makedonya’da ve bölgede ticari başarı çok da zor olmayacaktır.

Halihazırda, Türk malları bölgede bilinmekte ve 1990’lı yıllarda yaşanan olumsuz Türk malı imajı yerini giderek kaliteli ve makul fiyatlı Türk ürünlerine bırakmaktadır. Makedonya’da, kalitesi giderek yükselmekte olan Türk ürünlerinin fiyatlandırılması açısından dikkat edilmesi gereken nokta, marka düşkünlüğüne rağmen fiyat hassasiyeti yüksek olan bölge tüketicilerinin kafasındaki konumlandırmayı doğru yapabilmektir. Birçok yerde olduğu gibi Makedonya’da da ucuz Uzakdoğu ürünlerinden uzak durma eğilimi bulunmakta iken, İtalya, Almanya, Fransa gibi ülke imajı çok kuvvetli olan devletlerin firmalarına karşı da ölçüsüz bir düşkünlük görülebilmektedir. Bu çerçevede, artık gelişmiş Batı ülkelerinin ürün kalitesine ulaşmış olan Türk ürünlerinin avantajının yüksek kalitedeki ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunabilmesi olduğu unutulmamalıdır.

Ticaret açısından en dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi, ülkedeki zayıf sermaye birikimi nedeniyle uluslararası kabul görmüş ödeme şekillerini uygulamakta karşılaşılan zorluklardır. Makedonya’daki firmaların çoğu akreditif vb. uluslararası teamüllerden farklı olarak çeşitli şekillerde zamana yayılmış ödeme koşulları talep etmekte, çoğu zaman da bu bu konuda sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir. Ancak, bu durum genel olarak Bölgedeki iş kültürünü yansıtmakta olup, gerek Makedonya’da gerekse diğer Balkan Ülkelerinde ticaret yapmak için bu ve benzeri durumları göze almak gerekmektedir.

Diğer taraftan, Makedonya’daki zaman kavramının ve çalışanların sosyal olarak işe bakışlarının Türkiye’deki iş kültüründen çok farklı olduğu da belirtilmelidir. Makedonya’daki herhangi bir firmayla iş ilişkisine girerken beklentilerin doğru oluşturulması, daha sonrasında oluşabilecek yanlış algılamaların ve sorunların baştan önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Ülkedeki sosyal kültür ve iş kültüründe kurulan özel ilişkiler çok büyük önem taşımaktadır. Özellikle keyfi uygulamalarla karşılaşıldığında kurulan bu ilişkiler mevzuatın gerektiği gibi uygulanması hususunda etkili olabilmektedir.

Son olarak, Makedonya’daki yabancı yatırımlarla ilgili mevzuat ve uygulamalarda henüz tam bir şeffaflık sağlanamamış ve yukarıda belirtilen sorunlar henüz tam olarak aşılamamış olmakla birlikte, ekonomik gelişme açısından ülkenin tek çıkış yolu olan yabancı sermayeyi çekebilmek için mevcut hükümetin çok yoğun bir çaba sergilediği ve Makedonya Yatırım Ajansı tarafından 2007 başından bu yana yoğun uluslararası reklam kampanyaları yürütüldüğü görülmektedir.

Nitekim Makedonya, bölge ülkeleri arasında işgücü, enerji ve diğer tüm üretim masrafları ve genel yatırım ortamı anlamında en elverişli ülke konumunda bulunmaktadır. Makedonya’yı hala anayasal adıyla tanımamış olan Yunanistan’ın dahi Makedonya’daki yatırımlarının 1 milyar €’nun üzerinde olduğu, buna karşılık toplam Türk yatırımlarının bu rakamın çok altında kaldığı gerçeği dikkate alındığında, gerek tarihi ve kültürel bağlarımız gerekse ülkemizin jeo-ekonomik ve ticari çıkarları açısından Makedonya’nın ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Bu gerçekten hareketle, Makedonya ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, daha çok sayıda ve büyük Türk firmalarının Makedonya’da yatırım yapmaları için yoğun çalışmalar sürdürülmekte ve özellikle Türkiye’den bakıldığında küçük bir pazar olarak algılanan Makedonya’nın;

Resmi rakamlara göre %3.8, gerçekte ise %5 civarında olduğu tahmin edilen Türk kökenli vatandaşlarının bulunması sebebiyle Türkçe konuşan ve Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkileri kurmaya çok istekli bir nüfus barındıran,
46 yıl boyunca birlikte yaşadığı eski Yugoslavya ülkeleriyle doğal ekonomik bağı ve birçok üründe sıfır ya da çok düşük gümrük vergileriyle ticaret yapma imkânı bulunan,
CEFTA’ya (Central European Free Trade Agreement) taraf olan,
Avrupa Birliği ile Topluluğun İstikrar ve Ortaklık Süreci’ne taraf ülkeler (Makedonya, Bosna ve Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Arnavutluk) arasında kademeli olarak tesis edilmesi öngörülen çapraz menşe kümülasyonuna Türkiye ile birlikte giren,
Ucuz işgücü ve enerji maliyetlerinin yanı sıra, yabancı yatırımları teşvik etmek amacıyla hükümet tarafından getirilen çok önemli vergi indirimleri sonrasında cazip bir yatırım ortamı oluşturulmaya çalışılan,
Mevcut durumda Avrupa standartları anlamında fakir olmakla birlikte küçük nüfusunun da avantajıyla, son birkaç yılda sağlanan makroekonomik istikrar sayesinde gelir düzeyini yükseltmekte olan,
AB aday ülke statüsünü haiz ve orta veya uzun vadede AB üyesi olduğunda, ülkede yapılacak her türlü üretimin ciddi bir engelle karşılaşılmadan tüm AB pazarına ulaştırılabileceği,
Başta çifte vergilendirmenin önlenmesi olmak üzere ikili ekonomik ve ticari ilişkiler anlamında ülkemizle ilişkilerinde gerekli yasal zemini bulunan bir ülke olduğu bilinmelidir.
Bu çerçevede, Makedonya’nın yukarıda belirtilen sorunlarına rağmen, hemen hemen her sektörde gerek Makedonya pazarı gerek bölge, ve ilerleyen aşamada tüm Avrupa’ya yönelik ciddi ticaret, yatırım ve işbirliği imkanları ve fırsatları sunduğunu belirtilmek gerekir.

Ancak, Makedonya’daki firmalarla ticaret veya ortak yatırım ilişkisine girecek ya da Makedonya’da doğrudan yatırım yapacak firmalarımızın genel nitelikli gerekliliklerin yanı sıra özellikle aşağıdaki hususlara dikkat etmesinde yarar görülmektedir:

Alıcı firmalar mutlaka çok iyi araştırılmalı, banka teminatı dışında teminat kabul edilmemeli, her ne sebeple olursa olsun uluslararası geçerliliği bulunan sözleşmelerle çalışma kuralından asla vazgeçilmemelidir.
Makedonya adalet ve yargı sistemindeki problemler nedeniyle, yapılacak sözleşmelerde, ihtilaf oluşması halinde Türk mahkemeleri ya da uluslararası mahkemelerin yetkilendirilmesine gayret edilmelidir.
Makedonya’ya gelindiğinde çalışılacak veya hizmet desteği alınacak kişiler çok iyi seçilmeli ve bu konuda Makedonya’daki Ticaret Müşavirliğimizin yönlendirmeleri talep edilmelidir.
Bu çerçevede çok iyi ve güvenilir tercümanlarla çalışılmalı, kendini ispatlamış uluslararası danışmanlık şirketlerine mensup da olsa tutulacak danışmanlar iyi araştırılmalı, İngilizce yerine sadece Makedonca konuşulan ortamlarda mutlaka Makedonca-Türkçe tercüman bulundurulmalıdır.
Arazi ya da mülk alma durumlarında, satın alınacak yerin tapu ve kadastro kayıtları kontrol edilmeli, özel ya da kamu (bazen de hem özel sektöre hem de kamuya ait olabilmektedir) malı olup olmadığı iyi araştırılmalıdır.
Kiralanacak yerlerle ilgili de aynı nitelikli araştırma yapılmalıdır (borç, alacak-verecek durumları dahil).
Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler

Makedonya’da başarılı olabilmek için güçlü yerel bağlantıların olması gerekmektedir. Güvenilir bir acente ya da dağıtım firması ile iletişime geçmek tüm ülkeyi kapsayacak iş bağlantıları için önemli bir çıkış noktası olmaktadır. Bu sayede firmalar, potansiyel pazarlara ulaşabilmekte, iletişim noktası bulabilmekte ve hem ülke içinde hem de ülkenin komşularıyla iş yapabilme becerisine sahip

Ülkede her türlü dağıtım kanalı bulunmakla birlikte sistem, sofistike dağıtım ağına sahip batı pazarlarından daha yetersizdir. Ülkedeki en önemli pazar, birçok ticari aktivitenin gerçekleştiği Başkent Üsküp’tür. Diğer önemli iş merkezleri, Bitola (75,000), Prilep (67,000), veTetovo’da (Kalkandelen-51,000) bulunmaktadır.

Doğrudan satış Makedonya’da gelişmemiştir. Doğrudan pazarlama tekniklerinin geliştirilmesine ve tüketiciyi koruyan düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Kırsal alanda yaşayan tüketiciler genellikle yerel satıcılarla görüşmeyi daha çok tercih etmektedirler.

Mevcut yasal düzenlemeler, hem yabancı hem de yerel yatırımlarda ortaklık kurmaya, karma yatırımlara izin vermektedir. Sıklıkla karşılaşılan durum, yerel bir firmanın bina, depo, ofis alanı ve personel sağlarken yabancı firmanın ise eşya, ekipman ve tecrübe ile destek vermesidir.

Makedonya’daki harcanabilir gelir hala diğer Batı Avrupa ülkelerine göre oldukça aşağıdadır. 2015 yılı tahmini verilerine göre kişi başına milli gelir yaklaşık 14 bin ABD $ civarındadır. Tüketiciler aşırı derecede fiyatlara duyarlı ve firmalar da mallarını fiyatlandırırken çok dikkatli davranmaktadırlar. İthal malların fiyatları, yerel mallara göre oldukça yüksektir.

Çoğu tüketici için ürünlerin fiyatlarının makul olması birincil faktördür.. Bu durum geleneksel dükkanlarda satılan düşük kalitedeki mallara olan ilgiyi devam ettirmektedir. Yerli ürünler ender olarak belli bir kalitede olmaktadır. Fikri mülkiyet haklarındaki gelişmelerin yavaş ilerlemesinin bir sonucu olarak da çoğu ürün, tüketicilerin ilgisini çekmek için sahte markalarla satılabilmektedir. Ancak her geçen gün, kaliteye olan ilgi ve iyi kalitedeki mallara daha fazla ücret ödemek isteyen tüketici kesimi artmaktadır.

Finansman ve ödeme koşullarına dikkat etmek ülkede başarılı bir satışı gerçekleştirmek için en önemli noktaları oluşturmaktadır. Çoğu tüketici alışverişlerinde aylık taksitlendirmeyi tercih etmektedir. Yerel firmalar, kalite artırıcı ve destek hizmetlere daha yeni başlamışlardır.

Reklamcılık Makedonya’da en hızlı gelişen hizmet sektörüdür. Hem tüketiciler hem de firmalar reklam ve diğer pazarlama hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu artık fark etmeye başlamışlardır. Ülkede her türlü medya; gazeteler, dergiler, televizyon, radyo, billboard’lar vb. geniş alanlarda kullanılmaktadır; Ülkede firmalar tarafından tercih edilen reklam şekilleri sırasıyla; yazılı medya, gazete ve dergiler, radyo, billboard’lar-tabelalar, ticari fuarlar, satış geliştirme literatürü (broşür, ilan, katalog vb.), etkinliklere sponsor olma ve televizyondur. Televizyon reklamları çoğu Makedon firması için çok pahalı olduğu için bu yolu genellikle yabancı firmalar, özellikle de tüketim malları için, kullanmaktadırlar.

Ülkede resmi devlet kanalı dışında 4 adet özel televizyon kanalı, uydu üzerinden yayın yapan 13 ulusal televizyon istasyonu ve 58 adet bölgesel ya da yerel yayın yapan özel televizyon istasyonu bulunmaktadır. Bölgesel istasyonların sayısı kablolu TV ile giderek artırmaktadır. Ülkede 80 kadar bağımsız radyo istasyonu da bulunmaktadır.

Yazılı medya olarak, altı adet özel günlük Makedonca basılan büyük gazete, üç adet özel günlük Arnavutça basılan gazete bulunmaktadır. Ayrıca, her iki dilde de birçok özel dergi bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Kapital, ekonomik ve finansal analizlere odaklanan haftalık bir yayındır. Belli başlı bütün medya güncellenmiş web sitelerine sahiptir ve giderek büyüyen bir online medya çıkışı bulunmaktadır. Sosyal medya ağı da giderek gelişmektedir.

Para Kullanımı

Ülkede 10 Mayıs 1993 yılından bu yana Denar (MKD) kullanılmaktadır. Makedonya Merkez Bankası Denar’ın kurunu Avro’ya göre saptamaktadır.

2015 yılı sonunda 1 MKD=56,37 $, 1 MKD=61,37 €’dur.

Pasaport ve Vize İşlemleri

Makedonya Cumhuriyeti Türk vatandaşlarından vize istememektedir.

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri

Yeni Yıl

1-2 Ocak

Ortodoks Noeli

7-8 Ocak

Dünya Kadınlar Günü

8 Mart

Ortodoks Paskalyası

Nisan

İşçi Bayramı

1-2 Mayıs

İlinden Ayaklanması Günü

2 Ağustos

Bağımsızlık Günü

8 Eylül
Kurban ve Ramazan Bayramları

Çalışma Saatleri

Kamu Kuruluşları
Pzt-Cuma 7:00-15:00 ya da 7:30-15:30

Bankalar
Pzt-Cuma 7:30-19:30
C.tesi 8:00-13:00

Özel Kuruluşlar
Pzt-Cuma 8:00-16:00 ya da 8:30-16:30

Mağazalar
Pzt-Cuma 8:00-20:00/21:00
C.tesi 8:00-15:00

Devlet Daireleri
Pazar-Cuma 8:00,9:00-15:00,16:00

Kullanılan Lisan

Ülkenin resmi dili Makedonca’dır. Konuşulan diğer diller; Arnavutça (nüfusun %20’si), Sırpça-Hırvatça, Türkçe ve Roman dili, kullanılan alfabe ise Kiril Alfabesi’dir.

Ulaşım

İstanbul ile Üsküp arasında hem havayolu hem de karayolu ulaşımı mevcuttur. Türk Hava Yolları ve Pal Air’in Makedonya’ya uçuşları bulunmaktadır. Uçuş süresi uçak tipine göre değişmekle birlikte, 1 saat 25 dakika ile 1 saat 45 dakika arasındadır. İstanbul ile Üsküp, Gostivar, Tetovo (Kalkandelen) ve Ohri arasında günde 12 otobüs seferi mevcuttur. Yolculuk genellikle 12-13 saat arasındadır.

Haberleşme

Makedonya Uluslararası telefon kodu: 389, Üsküp telefon kodu: 2’dir.

Yaygın kullanılan Türk GSM şebekeleri Makedonya’da kullanılabilmektedir.

Yerel Saat

Makedonya’da yerel saat, Kışları GMT+1, Yazları GMT+2 olarak uygulanmaktadır.

Yerel Ölçü Birimleri

Makedonya’da metrik sistem kullanılmaktadır.

Telefon Kodları

Makedonya Uluslararası telefon kodu :389
Üsküp telefon kodu :2
Yaygın kullanılan Türk GSM şebekeleri Makedonya’da kullanılabilmektedir.

Sağlık

Makedonya bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana istikrarlı bir sağlık politikası oluşturamamış ve sürekli olumsuzluklarla karşılaşmak zorunda kalmıştır.

Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra birçok doktor yurtdışında daha cazip hastanelere yerleşmiş, teknolojinin de standartlara uygun olmaması nedeniyle Makedonya’nın sağlık sektörü kendisini istenen düzeyde toparlayamamıştır.

Devletin sağlık programı işverenlerin destekleriyle oluşturulan Sağlık Sigorta Fonu tarafından finanse edilmektedir. Diğer gelirler ise doğrudan devletin kasasından veya vizite ücretlerinden gelmektedir. IMF ülke üzerinde baskı yaparak sağlık finansmanının daha güçlü hale getirilmesine çalışmaktadır. Ayrıca sağlık sektöründe borçlanmanın önüne geçebilmek için birtakım düzenlemeler yapılmaktadır.

Yararlı Adresler:

T.C. Üsküp Büyükelçiliği

Turkish Embassy

Ul. Slovej Planina-BB

1000 Skopje

Republic of Macedonia

Tel: +389-2-310 47 10

Faks: +389-2-311 70 24

e-posta: embassy.skopje@mfa.gov.tr

T.C. Üsküp Ticaret Müşavirliği

Turksih Office of the Commercial Councellor

Ul. Borka Taleski 55

1000 Skopje

Republic of Macedonia

Tel: +389-2-322 40 10

Faks: +389-2-322 20 14

e-posta: uskup@ekonomi.gov.tr

Makedonya Büyükelçiliği

Filistin Sok. No.30/2

GOP Ankara

Tel: 312/446 92 04/05

Faks: 312/446 92 06

Makedonya İstanbul Başkonsolosluğu

İnönü Cad. Üçler Apt. No. 20, K. 2, D. 3

Gümüşsuyu Taksim/İstanbul

Tel: 212/251 22 33, 246 99 77

Faks: 212/293 77 65

e-posta: makedonya@superonline.com, İstanbul@mfa.gov.mk

Makedonya Merkez Bankası

National Bank of the Republic of Macedonia

http://www.nbrm.mk

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

European Bank for Reconstruction and Development

http://www.ebrd.com

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

Organization for Economic Cooperation and Development

http://www.oecd.org

Makedonya Hükümeti

Government of Macedonia

http://www.gov.mk

Makedonya Ekonomi Bakanlığı

Ministry of Economy

http://www.economy.gov.mk

Makedonya Maliye Bakanlığı

Ministry of Finance

http://www.finance.gov.mk

Makedonya Kültür Bakanlığı

Ministry of Culture

http://www.culture.in.mk

Makedonya İçişleri Bakanlığı

Ministry of Internal Affairs

http://www.moi.gov.mk

Makedonya Endüstriyel Hakların Korunması Ofisi

Industrial Property Protection Office

http://www.ippo.gov.mk

Makedonya Akreditasyon Kurumu

Institute for Accreditation

http://www.iarm.gov.mk

Makedonya Serbest Bölgeler İdaresi

Free Trade Zone “Bunardzik”

http://www.bunardzik.com.mk

Makedonya Gümrük İdaresi

Macedonian Customs Authority

http://www.customs.gov.mk

Makedonya İstatistik Ofisi

Macedonian Statistical Office

http://www.stat.gov.mk

Makedonya Ticaret Odaları Birliği

Union of Chambers of Commerce in Macedonia

Website: www.sojuzkomori.org.mk

Kuzeybatı Makedonya Ekonomi Odası

Economic Chamber of North-West Macedonia

Website: http://www.oemvp.org

Makedonya Ticaret Odası

Economic Chamber of Macedonia

Website: www.mchamber.mk

AB İlişkileri Sekreteryası

Secretariat for European Affairs

http://www.sep.gov.mk/portal/eng/default.asp

Makedonya Yabancı Yatırımlar ve İhracatı Geliştirme Ajansı

Agencyfor Foreign Investments and Export Promotion of the Republic of Macedonia

www.investinmacedonia.com

Makedonya Ulaşım ve İletişim Bakanlığı

Ministry of Transport and Communications

http://www.mtc.gov.mk

Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Kaynakları İdaresi Bakanlığı

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Resource Management

http://www.mzsv.gov.mk

Makedonya Dışişleri Bakanlığı

Ministry of Foreign Affairs

http://www.mfa.gov.mk

Makedonya Savunma Bakanlığı

Ministry of Defense

http://www.morm.gov.mk

Makedonya Sağlık Bakanlığı

Ministry of Health

http://www.moh.gov.mk

Makedonya İş ve Sosyal Politika Bakanlığı

Ministry of Labor and Social Policy

http://www.mtsp.gov.mk

Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı

Ministry of Education and Science

http://www.mon.gov.mk

Makedonya Adalet Bakanlığı

Ministry of Justice

http://www.pravda.gov.mk

Makedonya Çevre ve Fiziki Planlama Bakanlığı

Ministry of Environment and Physical Planning

http://www.moepp.gov.mk

Makedonya Yerel Yönetimler Bakanlığı

Ministry of Local Self – Government

http://www.mls.gov.mk

Makedonya Enformasyon Ajansı

Macedonian Information Agency

My Info Agent