MAKEDONYA EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ REFORMLARIN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ (2007-2017 Dönemi)

Belediye  Sağlık  Meslek Lisesi “GOSTİVAR”

Türk  Dili ve Edebiyatı  Öğretmeni

Eğitim  dönemi, temel eğitim,eğitim fakültesi , meslek içi eğitim , beslenme  eğitimi… gibi  kavramları  hemen her gün  bir  yerlerde okuyor  veya  işitiyoruz.   Peki,  “eğitim”  kelimesinin  anlamı  nedir?                                                                Eğitim:  1. Belli bir  bilim  dalı veya sanat kolunda  yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi; 2. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında  yerlerini almaları  için gerekli  bilgi, beceri ve  anlayışları  elde  etmelerine ,  kişiliklerini  geliştirmelerine  yardım etme, terbiye. 3. Eğitim bilimi. [1]                                                                                    Sözlükteki  açıklamalara  dayanarak,  eğitimin insan  hayatında , dolayısıyla  canlı  doğada  çok  önemli  bir  yeri vardır. Hatta, canlı doğanın   olmazsa  olmazıdır.  Çünkü  her  canlı hayatta kalabilmesi  için, hayat  şarlarına  ayak uydurabilmesi için belli bir  eğitim sisteminden  geçmesi  gerekir. İnsan da  bir  eğitim sisiteminden  geçer. Elbette, bir  kişinin  eğitilmesi  için  bir  sürece  ihtiyaç  vardır.  Aslında  eğitim bir  süreçtir  de  diyebiliriz.

Dünyada , bütün  ülkelerin  kendine  has  bir  eğitim  sistemi olduğu   gibi,  Makedonya  Cumhuriyeti’nin  ( özellikle 1991yılı , bağımsızlığının  ilânından sonra)  de   kendi  eğitim sistemi  vardır.  Bu  sistem  Makedonya  Eğitim  ve  Bilim  Bakanlığı  dahilinde , ona  bağlı  sektör  ve  alt kurumlarıyla,  kaliteli eğitim  sağlamak  amacıyla,  kendi  misyon ve vizyonuyla, kaliteli eğitim politikları  yürütmektedir.  Konumuzun  sınırlı  olması (2007/2017)  hasebiyle ve öğretmen olarak çalıştığım son on  yıl içerisindeki  reformları  değerlendirelim.

Makedonya’da , 2001  yılında  imzalanan  “Ohri  Çerçeve Anlaşması” neticesinde,  devletin diğer  kurumlarında  olduğu   gibi, eğitim  sisteminde  de  bazı  değişikliklerin yapılması  kaçınılmazdı.   Özellikle,  Makedonya Cumhuriyeti’nin  2004 yılından  itibaren  AB’ ye  aday ülke  olma statüsüne  sahip olmasıyla, raformlar  daha büyük  bir  ivme kazandı.[2]

Öncelikle eğitim sisteminde ve müfredatlarda  yenilikler  yapıldı.  İlköğretim  süresi sekiz  yıldan  dokuz  yıla ( 2007 y.)  çıkarıldı. Dokuz yıllık ilköğretim üç periyoda  ayrıldı: I-III, IV-VI, VII-IX. sınıfa kadar. Yeni dokuzyıllık  ilköğretim  için  yeni  müfredatlar  hazırlandı.  Müfredatların hazırlanması  esnasında ,  eğitimciler  ve bilim  adamları  tarafından farklı  görüşler  savunuldu.  Birinci sınıflara  “İngilizce” dersinin  konulması, “Dinleri Tanıyalım” ve “Ahlâk” derslerinin altıncı ve yedinci sınıflara eklenmesi , en çok  tartışılan konular  oldu.   Dinleri tanıyalım   ve  ahlâk dersi konusu, aslında  bizim için  uygun olduğunu, hatta Osmanlı döneminde buna benzer derslerin verildiği görüşünü  savunmuştum.[3]    Aşağıdaki tabloda  ilköğretimdeki dersler gösterilmiştir.[4]

Zorunlu  dersler Zorunlu seçmeli dersler Diğer seçmeli dersler
Makedon dili(Türkçe, Arnavutça veya Sırpça)

Matematik

İngilizce

İkinci yabancı dil

Resim

Müzik

Çevreyi Tanıyalım

Teknik eğitimi

Bilgisayar

Toplum

Coğrafya

Tarih

Sivil eğitimi

Doğa

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri ve Teknik

Biyoloji

Kimya

Fizik

Sağlık ve Beden eğitimi

 

Ulah, Rom ve Boşnakların Dili ve Kültürü

Dinleri Tanıyalım

Ahlak

Yaratıcılık

Arnavut dili

Yaşam becerileri

Vatanımız

Çevreyi Eğitelim

Doğum yerinin araştırılması

Dans ve halk oyunları

Müzik ve resim sanatına ait projeler

Teknik eğitim

Bigisayar bilimine ait projeler

Seçenekli spor

Sağlığın geliştirilmesi

Avrupa medeniyetinde klasik kültür

İlköğretimden sonra  öğrencilerin orta (lise) öğretimine  kayıt  yapmaları  zorunlu  oldu.[5] Kaydını  yaptırmayan öğrenciler için, ebeveynlere  cezalar uygulanacağı, orta eğitim kanununda  yer  almaktadır. Lise müfredatlarında  da yenilikler gerçekleşti.  İlk  ve orta  öğretimdeki bütün  derslerin  % 30’unda  bilişim  teknolojilerinin  kullanılması  şartı konuldu. Bunun için araç ve gereçlerin yeterli derecede sağlandığı  söylenemez.

Bunun  yanı sıra, doğayı tanıtmak ve  çevremizi korumak  amaçlı , ekoloji standartları  ( EKO  standart)  adı  altındaki proje  de  müfredatlara dahil edildi.   Kaliteli  eğitimin  sağlanması, ebeveynleri maddi  yönden  rahatlatmak  amacıyla ilköğretim  ve  lise  öğretimindeki bütün öğrencilere , ücretsiz kitap  uygulaması başlatıldı.[6] Ücretsiz kitap  uygulaması ebeveynlerden son derece olumlu karşılandı.   Ancak ,azınlık olarak  nitelendirildiğimiz , biz  Türklerin, bu durumdan  gerektiği  şekilde faydalanamadığımızı, üzüntüyle belirtmek isterim. Çünkü, kitapların Makedonca’dan  Türkçe ’ye  tercüme edilmesi  gerekti. Tercüme  esnasında, gerek tercüme yapanlar,  gerekse  kitapları  basmakla  mükellef olan kurumlar tarafından  bu işin  sekteye uğradığı, hâlen de  çözüme  ulaşamadığı bilinmektedir.

Öğrencilerin  derslerdeki başarıları ve devamlılık durumlarını ebeveynlere  anında  iletmek  amacıyla,   elektronik  gündelik (e- gündelik) uygulaması  başlatıldı.  Şartların  yeterli  olmaması ve  sistemin   düzgün  çalışmaması,  projenin  amacına  ulaşamamasına   sebep olmaktadır. Şartların sağlandığı  takdirde, uygulamanın öğretmen-öğrenci-ebeveyn  iletişiminin  daha  iyi olacağı kanaatindeyim.                     Yine öğrencilerin  bilgilerini ve öğretmenlerin  notlandırmalarını kontrol etmek amacıyla,  öğrencilere  “dış ( ekstern) değerlendirme” sınavları  gerçekleştirildi.[7]   Sınavların  gerçekleşmesinde  ciddi  sorunlar yaşandı.  Sınavları hazırlayan ve uygulayan  Devlet  Sınav Merkezi’nin   -özellikle  Türkçe-  soruların  eksik  veya hatalı hazırlanması, uzman kişiler tarafından hazırlanmaması;  okullarda , sınavların uygulandığı  dönemdeki bilgisayar sisteminin  çökmesi ve  görevlilerin ciddiyetsizliği, uygulamayı  daha da çıkmaz bir  hâle getirdi.  Sınav  sonrasında öğrencilerin  elde  ettiği başarı, genel başarısını  etki ettiği için, öğrenciler, ebeveyn ve öğretmenler tarafından sert tepkiler  verildi. Halbuki hükümet,bu  uygulamayı üniversite  talebelerine de  uygulamayı planlıyordu.[8]Nitekim, yeni kurulan hükümetin ilk meclis toplantısında   “ ekstern sınav”  uygulaması kaldırıldı.[9]          Önceden  üniversitelerin uyguladığı , öğrenci kabul  sınavları, bu dönemde  Devlet  Sınav Merkezi   tarafından  “devlet olgunluk sınavı”  adıyla düzenlenmektedir. Lise  son  sınıfta,üniversiteye kayıt  olmak isteyen her  öğrenci, bu  sınava katılmalıdır. Üniversiteye kayıt yaptırmayı  istemeyenler ise  okullarda uygulanan mezuniyet  sınavına  katılmaları zorunludur.  Devlet  olgunluk  sınavına katılan öğrenciler,  herkes  zorunlu olarak  kendi  ana dilinde ( Makedonca, Arnavutça,Türkçe…);  zorunlu seçmeli olarak  (İngilizce, matematik…) ve  bir proje  ödevi  hazırlamak  zorundadır.[10]        Söz konusu  sınavların  uzman kişiler tarafından hazırlandığı  ve  her hangi bir  sorunun yaşanmadığı  bilinmektedir.

Netice  itibariyle, Makedonya’da   eğitim sistemindeki  reformların  olumlu ve olumsuz  tarafları olduğunu  açıkladık.  Olumsuz  yönlerinin  genel  sebepleri  ise ,  uygulama esnasında  yeterli  hazırlıkların yapılmamasıdır. Dolayısıyla  şartların  sağlanamaması, araç  ve gereçlerin  yetersizliği  reformları olumsuz  etkileyen en önemli faktörlerdir.

Yeni kurulan  hükümetin, eğitim  konusunda ne gibi değişiklikler ve yenilikler yapacağını   takip  edeceğiz.

[1] TDK Yayınları, TÜRKÇE SÖZLÜK, 10. Baskı, Ankara,2005, s.605.

[2] www.ab.gov.tr.

[3] Hasip, Zekeriya, “Öğrencilerde Ahlâk Dışı Davranışlar”, Köprü Kültür-Sanat Dergisi, sayı:25,Haziran-Ağustos,2007,s. 40-41.

[4] www.bro.gov.mk

[5] http://www.bbc.co.uk/macedonian/news/story/2008/09/080904_macedonia_sredno.shtml

[6] http://ucebnici.mon.gov.mk

[7] http://www.eet.mon.gov.mk/

[8] 24vesti.mk/mon-voveduva-eksterno-testiranje-i-za-studentite

[9] www.press24.mk/nema-eksterno-testiranje-sobranieto-izglasa-ukinuvanje

[10] matura.gov.mk

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*