Prof.Dr.Enver Gicic ile Sancak ve Türkiye üzerine söyleşi

Prof. Dr. ENVER GİCİC
Novi Pazar İslamî Bilimler
Fakültesi Dekan

Prof. Dr. Enver Gicic, “Avrupa’nın eski ve yerli bir halkı olarak burada yaşayan biz yerli Müslümanların Batı yani Avrupa ülkeleri ile Doğu yani Müslüman ülkeleri arasında iyi ilişkilerin ve bağların kurulmasında bir köprü vazifesini görebileceğimize inanıyorum”

PROF. DR. ENVER GİCİC İLE SANCAK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ  ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ

 

Evlâd-ı Fâtihân:

Kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız?

Prof. Dr. Enver Gicic: Ben Prof. Dr. Enver Gicic, Novi Pazar İslamî Bilimler Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Novi Pazar İslam Birliği Meclisi Başkanıyım. İslami Bilimler Fakültesi dekanı olmam yanı sıra bir öğretim üyesi olarak Fakültedeki şeriat hukuku derslerini de vermekteyim. Lisans eğitimimi Lübnan’da, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimimi ise bizim Novi Pazar İslamî Bilimler Fakültesinde tamamladım. Evliyim, eşim Filistinli olup 6 kız, 2 erkek olmak üzere toplam 8 çocuğumuz vardır.

Evlâd-ı Fâtihân:

Dekanı olduğunuz fakültenizi bize kısaca tanıtır mısınız?

Prof. Dr. Enver Gicic:

Novi Pazar İslamî Bilimler Fakültesi, Balkan coğrafyasında, hatta Avrupa’da kendi programına göre eğitim veren tek İslâmî Bilimler Fakültesi özelliğine sahiptir denilebilir. Bizim Fakültemiz, aynı zamanda Avrupa’da çift anabilim dalında ders veren ilk İslamî Bilimler Fakültesi olma özelliğine de sahiptir. Fakültemizde dört bölümümüz vardır. Bunlardan biri Şeriat ve Hukuk Bölümü olup bu bölüm öğrencilerimiz eş zamanlı olarak hem bizim fakültemizin Şeriat Hukuku Bölümü’nün derslerini hem Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi’nin Hukuk Bölümünün derslerini takip etmektedirler ve bu şekilde şeriat hukukuyla laik hukuku karşılaştırma imkânını yakalamış bulunmaktadırlar. Bu şekilde Balkanlar’da ve Avrupa’da şeriat hukukuyla beşerî hukuk eğitim veren tek İslami bilimler fakültesiyiz. Bunun yanı sıra ayrıca İslami Bilimler Bölümümüz vardır ki bu diğer bütün ilâhiyat fakültelerinde mevcut olan genel İslami Bilimler bölümleriyle aynı özellikte olan bir bölümdür. Fakültemizde mevcut olan üçüncü bölüm ve aynı zamanda bu bölgede tek olma özelliğine sahip olan bölümlerimizden bir diğeri öğrencilerimizin eş zamanlı olarak pedagoji ve iletişim eğitimini aldıkları Pedagoji ve İletişim Bölümümüzdür. Bu bölümü de „iyi iletişim becerilerine sahip olmayan biri iyi bir eğitimci olamaz“ düşüncesinden yola çıkarak her iki bölümün derslerini tek bölümde birleştirerek kurduk. Fakültemizde mevcut bulunan dört bölümden biri de İslam Ekonomisi ve Helal Standartlar Bölümümüzdür. Bu bölümümüzde ise öğrencilerimiz İslam Ekonomisi, İslami İşletme, İslami Bankacılık ve Helal Standartlar, yani günümüzde büyük bir önem taşıyan helal gıda standartları konusunda eğitim almaktadır. Fakültemizde lisans eğitiminin yanı sıra yük-sek lisans ve doktora düzeyinde de eğitim verilmektedir. Fakültemizin yüksek lisans ve doktora programlarındaki eğitim süreci ve tez yazımı Boşnakça, Arapça, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arnavutça olmak üzere beş-altı ayrı dilde gerçekleştirilmektedir. Fakültemizde yaklaşık 150 lisans, 40 küsür yüksek lisans ve 30 civarında doktora öğrencimiz mevcuttur. Fakültemizde 39 daimî öğretim üyesi, asistan ve dışarıdan görevlendirilmiş personelimiz mevcuttur.

Evlâd-ı Fâtihân:

Fakültenizin Tükiye’deki fakülteler ve üniversitelerle ilişkileri var mıdır ve bu ilişkiler ne düzeydedir bize anlatır mısınız?

Prof. Dr. Enver Gicic:

Bu sorunuza cevap vermeden önce zikretmem gereken önemli bir bilgi daha vardır ki bu, bugün Novi Pazar İslâmî Bilimler Fakültesinin bulunduğu yerde eskiden Novi Pazar şehrinin fatihi ve kurucusu Gazi İshak Bey İshakoviç tarafından inşa edilen bir caminin bulun-duğu, 1936’da bu caminin Yugoslavya yetkilileri tarafından yıkıldığı, 1938 yılında yıkılan bu caminin yerinde bizim Sancak Müslümanlarımızın İslam Birliği (Diyanet) binasını inşa etmeye muvaffak oldukları, 1946’da Sosyalist Federal Yugoslavya Devleti’nin bu binayı Sancak Diyanet Başkanlığının elinden aldığı, fakat 1996 yılında bizim bu binayı yeniden kendi mülkiyetimize kazandırmaya mu-vaffak olduğumuz ve bugün burada şehrin merkezinde bulunan Gazi İshak Bey İshakoviç’in vakfı olan bu yerde İslamî Bilimler Fakültesinin bulunduğu bilgisidir.
Fakültemizin Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri ve üniversiteleriyle olan ilişki ve işbirliklerine gelecek olursak, bizim Novi Pazar İslami Bilimler Fakültesi olarak Edirne’de Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile imzalamış olduğumuz bir işbirliği protokolümüz bulunmaktadır. Ayrıca Trakya Üniversitesinin yanı sıra Türkiye’deki diğer bazı üniversitelerle Mevlana Değişim programı protokolü imzalamış bulunmaktayız.

Evlâd-ı Fâtihân:

Fakülte olarak Balkanlarda yaşayan Müslümanlara yönelik yaptığınız çalışmalar nelerdir bize kısaca anlatır mısınız?

Prof. Dr. Enver Gicic:

Her şeyden önce Balkanlar-da bulunan bir İslami Bilimler Fakültesi olarak Fakül-temizde şu anda başta Sırbistan olmak üzere Karadağ, Kosova, Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sloven-ya, Türkiye gibi Balkan ülkeleri ile Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa gibi Avrupa ülkelerinden öğrencilerimizin mevcut olduğunu belirtmek istiyorum. Bizim öncelikli hedefimiz sağlam bir dinî eğitim almış, mutedil ehl-i sünnet inancına sahip, çağdaş dünyada yaşayabilecek, bugün Avrupa’da yaşayan Müslümanların hayatlarını zorlaştırmaya değil kolaylaştırmaya çalışacak, sorun yara-tan değil sorunları çözen eğitimli insanlar yetiştirmekte dir.

Evlâd-ı Fâtihân:

Sırbistan’daki Müslüman-ların Durumu Nedir bizi bilgilendirir misiniz?
Bundan 20 yıl geriye dönüp Bosna-Hersek’teki Müslümanların yaşadıklarına bakıp Srebrenitsa’yı ve Srebrenitsa’da katledilen Müslümanların ve genel olarak Bosna Müslümanlarının yaşadıklarının yanı sıra Kosovalı Müslümanların yaşadıklarını, geçmişte Sancak Müslü-manlarının tutuklanmalarını, yaşadıkları işkenceleri ve zorlukları hatırlayacak olursak ve bu çerçevede düşün-düğümüzde bugün Sırbistan’da yaşayan Müslümanlarının durumlarının gittikçe iyiye doğru değiştiğini söyleye-biliriz. Sırbistan devlet olarak bugün Avrupa Birliğine üye olmaya çalışmakta, Avrupa Birliği ise, Sırbistan’dan azınlık haklarına saygılı olmasını ve bu hakları tanımasını talep etmektedir ve Sırbistan bu yolda ilerlemektedir. Bugün şöyle bir baktığımızda bizim bir küreselleşme dö-neminde yaşadığımız görüyoruz ve bu zamanda maalesef sadece Sırbistan’da bir azınlık olarak yaşayan biz değil, dünya genelinde nüfusu yüzde yüz veya yüzde doksan Müslüman olan devletlerin ve ümmetin birçok sorunlar yaşadığı bir gerçektir. Bugün dünya Müslümanlarının kar-şılaştığı en önemli problemlerden biri, medya aracılığıyla üretilmeye çalışılan ve Müslümanların üzerine atılmaya çalışılan ve kolayca her Müslümana yapıştırılabilen „İslâ-mî terörizm“ etiketidir. Bütün bunlara karşı biz, normal bir hayatı yaşamaya çalışıyoruz ve Avrupa’da yaşayan Müslüman azınlığı olarak İslam ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasındaki iyi ilişkilerin kurulmasında bir köprü vazifesini yerine getirmek istiyoruz. Avrupa’nın eski ve yerli bir halkı olarak da burada yaşayan biz yerli Müslü-manların Batı yani Avrupa ülkeleri ile Doğu yani Müslü-man ülkeleri arasında iyi ilişkilerin ve bağların kurulma-sında bir köprü vazifesini görebileceğimize inanıyorum. Bu anlamda İslam ülkelerinin, burada yani Avrupa’da yaşa-yan Müslümanlara ayrıca önem vermesi ve onları burada güçlendirmesi gerektiğini ve bizim bu şekilde İslam dün-yasıyla Batı dünyası arasında köprü vazifesini yerine getiren bir topluluk olmamız gerektiğini belirtmek istiyorum.

Evlâd-ı Fâtihân:

Sayın Dekanım Evlad-ı Fâtihan dergimize röportaj verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz…
Prof. Dr. Enver Gicic: Ben de size teşekkür ederim..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*